Skip links

Γυμνάσιο

Φιλοσοφία - Στόχοι

Το Γυμνάσιο, κατά γενική ομολογία, αποτελεί την πλέον καθοριστική εκπαιδευτική βαθμίδα, γιατί συμπίπτει με τη μετάβαση των μαθητών από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την προσωπική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, αντίδραση και πολλά ερωτήματα.

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, φροντίζουμε ώστε η μετάβαση των μαθητών από τη βαθμίδα του Δημοτικού σε αυτήν του Γυμνασίου να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή.

Οι μαθητές, έχοντας κατακτήσει τις βασικές γνώσεις του Δημοτικού, καλούνται να τις διευρύνουν και να εμβαθύνουν επιστημονικά σε καινούργια αντικείμενα.

Το Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, μέσα σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης, παρέχει στους μαθητές του ουσιαστική παιδεία, η οποία θα εξασφαλίσει στον μαθητή όλα τα απαραίτητα εφόδια, για να ανταποκριθεί με επιτυχία σε έναν κόσμο ανταγωνιστικό που διαρκώς αλλάζει και στον οποίο ο σημερινός έφηβος-αυριανός ενήλικας καλείται να προσαρμόζεται δημιουργικά και αποτελεσματικά, ώστε να οικοδομεί στέρεα το μέλλον του και να είναι κατ’ επέκταση ευχαριστημένος και ευτυχισμένος.

Στο Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, οι έφηβοι μαθητές μας:

 • αποκτούν γνώσεις που θα εξασφαλίσουν τις βάσεις για την πρόοδό τους στο Λύκειο και τη γενικότερη πνευματική τους καλλιέργεια
 • καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, συνδυάζοντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις κι εμπειρίες, για να απαντούν σε θέματα γενικότερου προβληματισμού
 • μαθαίνουν να κατακτούν τη γνώση τόσο με αυτόνομο τρόπο, με την παραδοσιακή διδασκαλία και ατομική έρευνα, όσο και σε συνεργασία με τους άλλους, με τις ομαδικές εργασίες και τα projects
 • ενστερνίζονται ηθικές αξίες, μέσα από τις καθημερινές πρακτικές που εφαρμόζουμε, με τις οποίες διαμορφώνουν έναν ακέραιο χαρακτήρα, ώστε να δρουν με υπευθυνότητα, αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • καλλιεργούν κοινωνικές αρχές, δρώντας συλλογικά και αλληλεπιδρώντας με υγιή τρόπο με τα άλλα μέλη της ομάδας, εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή ενσωμάτωσή τους στην ομάδα σήμερα και στην κοινωνία αργότερα
 • καλλιεργούνται συναισθηματικά, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα αντιφατικά και έντονα συναισθήματα της εφηβείας, προκειμένου να εξελιχθούν σε συναισθηματικά ισορροπημένους ανθρώπους
 • αξιοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, προκειμένου να μετατρέψουν τα ερεθίσματα που δέχονται από τις προσωπικές εμπειρίες και τον κόσμο γύρω τους σε καλλιτεχνικές και άλλες ενδιαφέρουσες δημιουργίες
 • γνωρίζουν σε βάθος τις ιδιαίτερες αξίες και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού, για να εδραιώσουν καλύτερα στο μέλλον τη θέση τους στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
 • αποκτούν μια διεθνή θεώρηση των πραγμάτων, συμμετέχοντας σε πανευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 • εκπαιδεύονται στις τεχνικές που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας εργασίας σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (εύρεση, αξιολόγηση και σύνθεση πηγών, διεπιστημονική σύνθεση, συγγραφή και παρουσίαση εργασίας)

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα του Γυμνασίου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης περιλαμβάνει τα μαθήματα που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, έπειτα από παρεκκλίσεις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, το Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης:

-ενισχύει το πρόγραμμα μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας με επιπλέον ώρες διδασκαλίας σε μαθήματα, όπως Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Έκθεση, Φυσική, α΄ ξένη γλώσσα (Αγγλικά), β΄ ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

-διευρύνει το πρόγραμμα μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας με επιπλέον δραστηριότητες και προγράμματα, όπως Καινοτόμα Προγράμματα, Αθλητικές Δραστηριότητες και Ομίλους

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου βασίζεται:

στη βιωματική προσέγγιση

Οι μαθητές προσεγγίζουν τη γνώση όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και βιωματικά, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και projects, παιχνίδια ρόλων, εργαστηριακά πειράματα, επισκέψεις και δράσεις εκτός σχολείου κ.λπ.

στη διεπιστημονικότητα – διαθεματικότητα

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται κάθε φορά τις επιστήμες που εμπλέκονται στη μελέτη ενός θέματος, προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση, μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων και τις συνδιδασκαλίες που υλοποιούν καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, καταργούν τα στενά όρια του μαθήματος συγκεντρώνοντας γνώσεις από πολλά μαθήματα, προσεγγίζουν ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, άρα διευρύνουν και εμβαθύνουν το γνωστικό τους πεδίο και τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

Ακαδημαϊκοί Τομείς

Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση έχει πρωτεύουσα σημασία η καλλιέργεια του λόγου:

ως σκέψη συγκροτημένη, στοιχειοθετημένη, δομημένη κι αιτιολογημένη

ως έκφραση πλήρης, ορθή, περιεκτική, σαφής, ακριβής κι ελκυστική και

ως μέσο επικοινωνίας ουσιαστικής και αποτελεσματικής

Ο στόχος αυτός υπηρετείται στα μαθήματα της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αξιοποιώντας:

 • πέρα από την ομαδική διόρθωση της έκθεσης στην τάξη, την εξατομικευμένη διόρθωση σε ατομική συνάντηση, που δίνει την ευκαιρία σε κάθε μαθητή, αξιοποιώντας τις επισημάνσεις του καθηγητή φιλολόγου, να εστιάζει στις προσωπικές του αδυναμίες και να βελτιώνει τον γραπτό του λόγο από έκθεση σε έκθεση
 • υπερσύγχρονα μέσα όπως διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακή τάξη, αίθουσα πληροφορικής, ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας
 • διαθεματική, βιωματική προσέγγιση, διαφοροποιημένη μάθηση
 • πρωτοποριακά ομαδοσυνεργατικά προγράμματα, «σενάρια» και «πρωτοβουλίες» καθηγητών και μαθητών
 • βιβλιοτετράδια επιμελημένα από τους φιλολόγους του Σχολείου μας που βοηθούν τους μαθητές να κατακτήσουν, να εμπεδώσουν και να αφομοιώσουν τις νέες γνώσεις
 • παιχνίδια με παραγωγή λέξεων και ετυμολογία
 • σχετικούς Ομίλους, όπως της Ρητορικής Τέχνης, Δημοσιογραφίας και της Εκφραστικής Ανάγνωσης και Συγγραφής Λογοτεχνικού Κειμένου

Αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να

 • παράγουν ορθό και ολοκληρωμένο προφορικό και γραπτό λόγο, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε περιστάσεις, με προσεγμένη χρήση του λεξιλογίου, της γραμματικής, του συντακτικού και της στίξης
 • εξοικειώνονται με την εκφραστική ανάγνωση, στοιχείο που θα τους χρησιμεύσει όχι μόνο στη σχολική τους ζωή, αλλά και στη μετέπειτα πορεία τους ως ακαδημαϊκών πολιτών
 • καλλιεργούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσα από την προφορική παρουσίαση των εργασιών τους
 • απολαμβάνουν αισθητικά τα λογοτεχνικά κείμενα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, ενδυναμώνοντας το ενδιαφέρον τους για το διάβασμα, κάτι που τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή
 • καλλιεργούν κριτική σκέψη και προβληματισμό σχετικά με ιδέες, αρχές και μηνύματα, μέσα από τη διδασκαλία ποικίλων κειμενικών ειδών διαφορετικών πολιτισμών και ιστορικών περιόδων
 • αποκτούν ουσιαστική και βαθιά γνωριμία με τις ρίζες της ελληνικής γλώσσας, την εξελικτική της πορεία, τη σωστή καθομιλουμένη γλώσσα μας, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ιστορική της πορεία μέσα από τον προφορικό και γραπτό λόγο, αλλά συγχρόνως ασκούν ευχάριστα το γλωσσικό τους αισθητήριο, προσόν ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον τους
 • αποκωδικοποιούν και κατανοούν τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, απολαμβάνοντας τις αρχές, αξίες και ανθρωπιστικά ιδανικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που, αναμφίβολα αποτελούν και διαχρονικά την πεμπτουσία του πολιτισμού γενικότερα

Μαθηματικά

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση έχει πρωτεύουσα σημασία η καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης:

ως κατεξοχήν έκφραση της ανθρώπινης λογικής

ως αναλυτική, συνδυαστική και συνθετική ικανότητα

ως στοιχείο για την απόκτηση αφηρημένης και κριτικής σκέψης

ως βάση για τη μελέτη των επιστημών της Φυσικής, Μηχανικής, Τεχνολογίας, Οικονομίας

ως εργαλείο για την πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας

 

Ο στόχος αυτός υπηρετείται στο μάθημα των Μαθηματικών αξιοποιώντας:

 • τις επιπλέον ώρες διδασκαλίας με τις οποίες ενισχύουμε το μάθημα των Μαθηματικών, αφού τα Μαθηματικά αποτελούν τη βάση για την επίδοση των μαθητών σε όλα τα μαθήματα των θετικών επιστημών
 • το χωρισμό σε επίπεδα ικανότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογένεια στην ομάδα και κάθε παιδί να δουλεύεται σύμφωνα με τον δικό του ρυθμό αντίληψης και αφομοίωσης της ύλης, ώστε να αποδίδει τα μέγιστα
 • τη διδασκαλία σε ολιγομελείς ομάδες
 • υπερσύγχρονα μέσα όπως διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακή τάξη, ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • βιβλιοτετράδια επιμελημένα από τους καθηγητές Μαθηματικών του Σχολείου μας που βοηθούν τους μαθητές να κατακτήσουν, να εμπεδώσουν και να αφομοιώσουν τις νέες γνώσεις
 • πρωτοπόρα προγράμματα, διαθεματικά, σε απόλυτο συσχετισμό με άλλα μαθήματα και δράσεις, όπως τα Μαθηματικά στη Φύση, στη Μουσική, στην Αρχιτεκτονική κ.λπ.
 • τον Όμιλο Μαθηματικών για μαθητές με ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά
 • ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς

Αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να

 • απαλλάσσονται από τον φόβο των Μαθηματικών, μέσα από προσωπικές πρωτοβουλίες και ποικίλες δράσεις
 • εξοικειώνονται με όλες τις μορφές και επίπεδα της μαθηματικής λογικής, ώστε να απολαμβάνουν και, με ευχαρίστηση, να υιοθετούν τον αντίστοιχο τρόπο σκέψης
 • αναπτύσσουν τις μαθηματικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για να συνεχίσουν με καλές επιδόσεις στο απαιτητικό επίπεδο των Μαθηματικών του Λυκείου
 • αντιλαμβάνονται, μέσα από την καθημερινή πρακτική, ότι τα Μαθηματικά είναι η βάση για όλες τις εξελίξεις στην Τεχνολογία, τις οποίες ως έφηβοι απολαμβάνουν
 • αποκτούν την ικανότητα και τη μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων

Φυσικές Επιστήμες

Βιολογία, Φυσική, Χημεία

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών έχει βασική θέση, προκειμένου οι μαθητές

να κατανοήσουν την επίδραση της επιστήμης στην καθημερινή ζωή

να μάθουν να εργάζονται με επιστημονική μέθοδο (συλλογή πληροφοριών, επιβεβαίωση ή διάψευση υποθέσεων, οργανωμένη και αναλυτική σκέψη, επεξεργασία δεδομένων και παρουσίαση αυτών)

να ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα

να εξοικειωθούν με τη διαδικασία του πειράματος, τον προσεκτικό σχεδιασμό, την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων

να αναπτύξουν ευαισθησία προς το ζωικό και φυτικό περιβάλλον

να αποκτήσουν στα μαθήματα αυτά τις βάσεις που χρειάζονται για την περαιτέρω επιτυχημένη πορεία τους στο Λύκειο, ιδιαίτερα για όσους μαθητές επιλέξουν ως ομάδα προσανατολισμού τις θετικές επιστήμες

Οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται μέσα από:

 • τη διδασκαλία σε ολιγομελείς ομάδες
 • εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας με υπερσύγχρονο εξοπλισμό πανεπιστημιακού επιπέδου
 • πρωτοπόρα πειράματα, πάντα με την καθοδήγηση των καθηγητών και σε απολύτως ασφαλείς συνθήκες
 • ανατομικές προσεγγίσεις του μυστηρίου και της μαγείας του ανθρώπινου οργανισμού και του ζωικού βασιλείου
 • εργασίες, κατασκευές, διαθεματικά προγράμματα
 • σύνδεση με ερευνητικά κέντρα της χώρας μας και του εξωτερικού
 • την αξιοποίηση της τεχνολογίας (διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακή τάξη, ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 • βιβλιοτετράδια επιμελημένα από τους καθηγητές Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας του Σχολείου μας που βοηθούν τους μαθητές να κατακτήσουν, να εμπεδώσουν και να αφομοιώσουν τις νέες γνώσεις
 • τους Ομίλους Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας για μαθητές με ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες επιστήμες
 • ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για Διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση: Επική ποίηση («Ομήρου Οδύσσεια» – «Ομήρου Ιλιάδα»), Δραματική ποίηση (τραγωδία), Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης)

Ιστορία, Φιλοσοφία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Οικιακή Οικονομία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Τα μαθήματα των Ανθρωπιστικών Επιστημών αντιμετωπίζονται ως μια εξαιρετική πηγή καλλιέργειας και γι΄ αυτό έχουν τη δική τους βαρύτητα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου της  Εκπαιδευτικής Αναγέννησης. Μέσα από την αφομοιωμένη γνώση των μαθημάτων αυτών, ο μαθητής:

 • αποκτά ένα ευρύ μορφωτικό επίπεδο που θα του είναι αναγκαίο για όλη την ενήλικη ζωή του
 • έρχεται σε ουσιαστική επαφή, κατανοεί και εκτιμά τις κλασσικές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες επάνω στις οποίες στήθηκε όχι μόνο το οικοδόμημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά, μέσω αυτού, και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός π.χ. λόγος, ήθος, πάθος, κάλος, το ωραίο, το αγαθό, το ορθό, το μέτρο, η δημοκρατία, το αυτόβουλο και αυτεξούσιο, το δίκαιο, το ελεύθερο, το εύδαιμον και το εύψυχον, η ειρήνη, η συνεργασία
 • μπορεί να εντάσσει τα ιστορικά γεγονότα στη χρονολογική σειρά και συνέχεια και να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της Ελλάδας, της Ευρώπης και του οικουμενικού πολιτισμού
 • μπορεί να αποτιμά με κριτική και συγκριτική προσέγγιση τα γεγονότα και τις προσωπικότητες της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας
 • μελετά την ορθόδοξη θρησκεία, γνωρίζοντας ταυτόχρονα και άλλα δόγματα και θρησκείες, προκειμένου να αναπτύξει βαθιά θρησκευτική συνείδηση χωρίς μισαλλοδοξίες, δογματισμούς και αποκλεισμούς
 • αποκτά ουσιαστική γνώση του γεωφυσικού, οικονομικού και παραγωγικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας και του κόσμου, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ζει, κινείται, εξελίσσεται, δημιουργεί, παράγει προϊόντα, καλύπτει τις ανάγκες του και προάγει τις επιστήμες και τον πολιτισμό
 • διερευνά ουσιαστικά την Οικονομία, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους στόχους, τα μέσα και τα εργαλεία που διασφαλίζουν τις βασικές -και όχι μόνο- ανάγκες του ανθρώπου, τον βιοπορισμό, την παραγωγή κ.λπ.

Οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται μέσα από:

 • διαθεματικές εργασίες, ατομικές και ομαδικές
 • παρουσίαση των εργασιών στην ομάδα ή στο σύνολο της σχολικής κοινότητας στο θέατρο, προκειμένου να καλλιεργηθούν και άλλες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • την αξιοποίηση της τεχνολογίας (διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακή τάξη, ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 • τις θεματικές αίθουσες
 • τους Ομίλους Ιστορίας και Οικονομικών για μαθητές με ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες επιστήμες
 • ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για Διαγωνισμούς Νεανικής Επιχειρηματικότητας

 

Τεχνολογία - Πληροφορική

Με το μάθημα της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, ο μαθητής μαθαίνει:

 • να εργάζεται πρακτικά και μεθοδικά, να ερευνά και να αναλύει ένα πρόβλημα
 • να εφαρμόζει πρακτικές δεξιότητες σκεπτόμενος δημιουργικά για την επίλυση ενός προβλήματος
 • να σχεδιάζει στρατηγικές για την ολοκλήρωση ενός έργου
 • να κατασκευάζει μακέτες και να επινοεί πρωτότυπα προϊόντα, για να δώσει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινής ζωής
 • να αναπτύσσει ικανότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης

Οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται μέσα από:

 • εργαστήρια Πληροφορικής και Τεχνολογίας-Ρομποτικής με υπερσύγχρονο εξοπλισμό
 • εργασίες, κατασκευές, διαθεματικά projects
 • τους Ομίλους Πληροφορικής, Ρομποτικής και F1 in Schools για μαθητές με ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες επιστήμες
 • ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για Διαγωνισμούς Πληροφορικής, Τεχνολογίας και F1 in Schools

Ξένες Γλώσσες

Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, Κινεζική

Στο Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, οι μαθητές υποστηρίζονται με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο από τους καθηγητές ξένων γλωσσών για την απόκτηση επικοινωνιακής ευχέρειας στη βασική ξένη γλώσσα (αγγλική) και στη δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής τους (γαλλική ή γερμανική), καθώς και για την απόκτηση διπλωμάτων

στην αγγλική γλώσσα (First Certificate of English, Advanced, και Cambridge Proficiency)

στη γαλλική γλώσσα (Β1, B2 του Institute Francais)

στη γερμανική γλώσσα (Β1, B2 του Goethe Institut και του OSD Institut)

Σημειώνουμε ότι, για όσους μαθητές επιθυμούν, στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση λειτουργεί επιπλέον πρόγραμμα εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από:

 • Τη διδασκαλία από έμπειρους καθηγητές με εμπειρία και συναίσθηση ευθύνης για το αποτέλεσμα της διδασκαλίας τους στους μαθητές
 • Την επιπεδοποίηση, ώστε να ανταποκρίνεται το μάθημα της ξένης γλώσσας στις ανάγκες κάθε παιδιού
 • Τον μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα
 • Τη συνεχή αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να βρίσκονται κάθε χρονική στιγμή στο επίπεδο στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις επιδόσεις τους
 • Την επιλογή ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων από όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους
 • Τις σημειώσεις – βοηθήματα ύλης τα οποία το σχολείο μας εκδίδει, εστιασμένα στις ανάγκες του κάθε τμήματος ξεχωριστά
 • Την εκπόνηση ατομικών – ομαδοσυνεργατικών – διερευνητικών – διαθεματικών εργασιών
 • Τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό στις αίθουσες ξένων γλωσσών (διαδραστικός πίνακας ως καθημερινό εργαλείο διδασκαλίας και νέων τεχνολογιών, διαδίκτυο, ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 • Την πρόσβαση σε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες και ντοκιμαντέρ, τραγούδια, επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες)
 • Το συστηματικό πρόγραμμα ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών
 • Την παρακολούθηση αλλά και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων στην ξένη γλώσσα
 • Τα δωρεάν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα προετοιμασίας για τα διπλώματα

Ενισχυμένη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Τα Αγγλικά είναι η βασική ξένη γλώσσα στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, η οποία και διδάσκεται σε καθημερινή βάση από τη βαθμίδα του Προνηπιαγωγείου ως και τη Γ΄ Λυκείου. Για την καλλιέργεια επικοινωνιακής ευχέρειας στην αγγλική γλώσσα και την κατάκτησή της ως μητρικής γλώσσας, το οποίο και είναι στόχος του Σχολείου μας, πέρα από το μάθημα των Αγγλικών, οι μαθητές

 • διδάσκονται στα αγγλικά επιπλέον μαθήματα, όπως η Οικιακή Οικονομία
 • συμμετέχουν σε αγγλόφωνους Ομίλους (English Drama Club, Forensics – Debate, Oratory, Duet Acting)
 • λαμβάνουν μέρος σε αγγλόφωνα Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Harvard Model Congress Europe, The Hague International Model United Nations κ.λπ.) και σε αγγλόφωνους Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς Forensics-Debate (World Scholar’s Cup & Tournament of Campions of Yale, Πανελλήνιος Διαγωνισμός Forensics, Deree Debate Invitational Tournament, International Competition for Young Debaters κ.λπ.)
 • παρακολουθούν θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και της Αμερικής
 • συμμετέχουν στο Αγγλόφωνο Summer Camp
 • παρακολουθούν δωρεάν ενισχυτικά θερινά προγράμματα

Το υψηλό επίπεδο κατάκτησης της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από τα υψηλά επίπεδα επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας, καθώς και από τις εξαιρετικές διακρίσεις σε πανελλήνιο, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που οι μαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κάθε χρόνο αποκομίζουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε Συνέδρια και Διαγωνισμούς.

 

Αθλητισμός

Στην «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Αθλητικές Δραστηριότητες, που εμπλουτίζουν το καθημερινό πρόγραμμα των μαθητών του Γυμνασίου.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Σχολείου μας, ο μαθητής μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες εκγύμνασης και δημιουργικής εκτόνωσης, απαραίτητες στην εκρηκτική αυτή περίοδο της εφηβείας, μέσα από ατομικά και ομαδικά αθλήματα, καλλιεργώντας έτσι, πέρα από τη φυσική αγωγή, και την κοινωνικότητά του.

Στο Γυμνάσιο κάθε μαθητής επιλέγει δύο αθλητικές δραστηριότητες, καθεμία από τις οποίες παρακολουθεί μία φορά την εβδομάδα.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε Ενδοσχολικούς Αγώνες αλλά και Διασχολικά, Πανελλήνια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Τέχνες

Το μάθημα της Καλλιτεχνικής Αγωγής στο Γυμνάσιο περιλαμβάνει τα Εικαστικά και τη Μουσική.

Εικαστικά

Το Γυμνάσιο είναι μια εκπαιδευτική βαθμίδα πολύ σημαντική για την εξέλιξη του μαθητή και καθοριστική για τον προσανατολισμό του. Η σύνδεση της καλλιτεχνικής έκφρασης με την κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα

 • να αξιολογεί και να αντιλαμβάνεται μορφές τέχνης της εποχής του, ενώ, παράλληλα, να γίνεται και ο ίδιος δημιουργός
 • να γνωρίζει το περιβάλλον και τον εαυτό του
 • να οξύνει την οπτική του αντίληψη
 • να καλλιεργεί τη φαντασία και την ονειροπόληση, που είναι η βάση κάθε μορφής δημιουργίας
 • να συνειδητοποιεί και καλλιεργεί τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις του
 • να προετοιμάζεται στον συμμετοχικό του ρόλο ως πολίτης του αύριο.

Το επιμέρους πρόγραμμα των τάξεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προτάσεις του ενιαίου προγράμματος σπουδών και μπορεί να περιλαμβάνει σχέδιο με μολύβι ή πενάκι, ζωγραφική με υδατοδιαλυτά χρώματα, γραφιστική, γλυπτική με σύρμα και χαρτοπολτό, χαρακτική σε λινόλεουμ και άλλα αντικείμενα συχνά μέσα από τη μελέτη έργων σημαντικών καλλιτεχνών.

Το μάθημα πραγματοποιείται στα δύο πλήρως εξοπλισμένα Εργαστήρια Εικαστικών του Σχολείου μας.

Επιπλέον, όσοι μαθητές έχουν ιδιαίτερη κλίση κι ενδιαφέρον για τα Εικαστικά εντάσσονται στον Όμιλο Εικαστικών και συμμετέχουν σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς με εξαιρετικές διακρίσεις.

Μουσική

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Μουσικής είναι

 • η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία της μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου
 • η απόκτηση βασικής εκπαίδευσης στη μουσική, όπως είναι η ιστορική εξέλιξη της μουσικής, η αναγνώριση των μουσικών οργάνων, η διάκριση των μουσικών ειδών και ρευμάτων, καθώς και η εκμάθηση της μουσικής ανάγνωσης και γραφής.
 • η καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι στη μουσική μέσα από την αναγνώριση της σημασίας της στην ιστορική εξέλιξη όλων των πολιτισμών
 • η συμβολή της στη ψυχική και αισθητική καλλιέργεια του μαθητή

Το μάθημα πραγματοποιείται στις δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες Μουσικής του Σχολείου μας, που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επιπλέον, όσοι μαθητές έχουν ιδιαίτερη κλίση κι ενδιαφέρον για τη Μουσική εντάσσονται στον Όμιλο Χορωδίας και στον Όμιλο Μουσικών Συγκροτημάτων και συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών και σε ενδοσχολικές και εξωσχολικές συναυλίες.

Συντονισμός Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Κάθε ακαδημαϊκό τμήμα

 • πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συσκέψεις, παρουσία του διευθυντή,
 • παρακολουθεί και συντονίζει την πορεία εξέλιξης της διδακτέας ύλης.
 • σχεδιάζει και εκπονεί υποστηρικτικό της διδασκαλίας διδακτικό υλικό.
 • αξιολογεί τις επιδόσεις των μαθητών στα επαναληπτικά διαγωνίσματα, οργανώνει ενισχυτικά μαθήματα
 • καταγράφει εκείνες τις δεξιότητες σκέψης και γλώσσας που πρέπει να καλλιεργούνται στους μαθητές μας κατά τάξη μέσα από τη διδασκαλία της  προβλεπόμενης ύλης.
 • συνεδριάζει τακτικά και προβληματίζεται πάνω σε θέματα αξιολόγησης και διδακτικής, εφαρμόζοντας σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών, με στόχο την αυτενέργεια και τη δημιουργική πρωτοβουλία του μαθητή.
 • συγκεντρώνει οπτικοακουστικό υλικό για τον εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας.
 • προσκαλεί καταξιωμένους επιστήμονες κι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι πραγματοποιούν ομιλίες στους μαθητές
 • ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή μαθητών σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.
 • οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς
 • συνεργάζεται με τα υπόλοιπα Ακαδημαϊκά Τμήματα για τη διοργάνωση συνδιδασκαλιών και την επίτευξη των κοινών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στόχων του Σχολείου.

Εκπαιδευτικοί

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση οι καθηγητές είναι αυστηρά επιλεγμένοι με κριτήρια :

 • επιστημονικής κατάρτισης και μεταπτυχιακών σπουδών
 • ηθικών αρχών και αξιών που οι ίδιοι ως άνθρωποι ενσαρκώνουν, προκειμένου να αποτελούν πρότυπο μίμησης για τους εφήβους μαθητές τους
 • ικανότητας παιδαγωγικών χειρισμών
 • εμπειρίας στη διδασκαλία

Οι καθηγητές μας παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ακαδημαϊκό τους τομέα αλλά και σε παιδαγωγικά θέματα μέσα από τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια αλλά και με μετεκπαιδεύσεις, κι έτσι :

 • είναι σε θέση να οργανώνουν τη σχολική ζωή αποτελεσματικά
 • να εισάγουν καινοτομίες
 • να εφαρμόζουν πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • να παρατηρούν και να καλλιεργούν περαιτέρω τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών τους και να τους οδηγούν στην κατάκτηση υψηλών στόχων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από δημιουργικές, ευχάριστες, ελκυστικές, παιδαγωγικά άρτιες  και, για όλους αυτούς τους λόγους, διδακτικά αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας.

Με τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση

ενεργοποιούμε το ενδιαφέρον των μαθητών και μέσα από διαδραστικές, δημιουργικές δραστηριότητες – εργασίες οδηγούμε στην ενεργητική συμμετοχή.

αξιοποιούμε πολλαπλές μεθόδους διδασκαλίας και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, συνθετικές εργασίες, αλλά και την παραδοσιακή διδασκαλία, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από τον διδάσκοντα για την καλύτερη αφομοίωση.

Το έργο των εκπαιδευτικών για μια αποτελεσματική διδασκαλία υποστηρίζεται από

 • θεματικές αίθουσες, όπου ο μαθητής εμπνέεται να μαθαίνει στον κατάλληλο χώρο (όπως Αίθουσα Ιστορίας, Αίθουσα Μαθηματικών, Αίθουσα Λογοτεχνίας κ.λπ.)
 • πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Εικαστικών) που βοηθούν στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

Καθηγητής Σύμβουλος

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφορά που βιώνουν οι μαθητές κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο, από τον έναν δάσκαλο στους πολλούς καθηγητές, στο Σχολείο μας εφαρμόζουμε τον θεσμό του Καθηγητή-Συμβούλου, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Ο Καθηγητής Σύμβουλος

 • προσεγγίζει εξατομικευμένα κάθε μαθητή με προσωπικές συναντήσεις αφουγκράζεται τους προβληματισμούς του εφήβου
 • παρατηρεί και καταγράφει τις ακαδημαϊκές, συναισθηματικές, κοινωνικές ανάγκες κάθε μαθητή
 • συμβουλεύει, εμψυχώνει, καθοδηγεί
 • σχεδιάζει με τον μαθητή σε περιπτώσεις που χρειάζεται, ακόμη και ατομικό πρόγραμμα μελέτης που πρέπει αυτός να ακολουθήσει για την υλοποίηση των στόχων του
 • σχεδιάζει για το σύνολο της ομάδας του τμήματος πρωτοβουλίες για συλλογικές δράσεις, προκειμένου να καλυτερεύσουν οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και να επιλύονται ομαλά τα όποια θέματα προκύψουν
 • διεξάγει συλλογικές συζητήσεις στο τμήμα, για να καταλάβουν οι έφηβοι μαθητές τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας
 • οργανώνει βιωματικές δράσεις με την ψυχολόγο του Σχολείου, με στόχο την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

Ενισχυτικά Μαθήματα

Στην  Εκπαιδευτική Αναγέννηση πραγματοποιούνται ενισχυτικά μαθήματα από τους καθηγητές του Σχολείου μας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, τα οποία έχουν     στόχο :

 • την κάλυψη κενών σε αδύναμους μαθητές
 • την ενδυνάμωση των καλών μαθητών
 • την προετοιμασία των μαθητών για πτυχία ξένων γλωσσών
 • την οργανωμένη προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • την προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς

Αξιολόγηση

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ακράδαντα στα οφέλη της αντικειμενικής αξιολόγησης των μαθητών.

Το παιδί πρέπει να μαθαίνει στην πράξη από νωρίς, από τα χρόνια που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του, τις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας και ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται».

Μέσα από την αντικειμενική αξιολόγηση, ο μαθητής στο Γυμνάσιο γνωρίζει τις πραγματικές του δυνατότητες, ώστε να κάνει την ανάλογη προσπάθεια για τη βελτίωσή του σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει για τον εαυτό του.

Οι μαθητές αξιολογούνται με την καθημερινή προφορική εξέταση, με την ολιγόλεπτη γραπτή (αντί προφορικής) εξέταση, με τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα, με τα προσομοιωτικά διαγωνίσματα (Mock Exams).

Πέρα από τη βαθμολογική αποτύπωση της επίδοσης στον έλεγχο, στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση υπάρχει και ο έλεγχος περιγραφικής αξιολόγησης. Στον έλεγχο περιγραφικής αξιολόγησης αποτυπώνεται για κάθε ακαδημαϊκό τομέα, αλλά και για κάθε τομέα ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, η επιμέρους εικόνα του μαθητή, ώστε να γνωρίζει το τι κάνει καλά και σε τι πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο.

Οι γονείς, μέσω της αντικειμενικής και περιγραφικής αξιολόγησης, έχουν επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων του παιδιού τους και έτσι είναι σε θέση να το βοηθούν όπου και όπως πρέπει.

Εξειδικευμένα Προγράμματα

Όσοι μαθητές επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη ή Πέμπτη) για δύο ώρες, μετά το σχόλασμα, να επιλέξουν πρόσθετη εκπαίδευση στο αντικείμενο που επιθυμούν να εμβαθύνουν.

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος οι μαθητές εκπαιδεύονται επιπλέον ώρες σε πειραματικό πλαίσιο και σε περιβάλλον εργαστηρίου έχοντας ως γνώμονα τα ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν την εξειδικευμένη γνώση, προωθείται και καλλιεργείται ακόμα περισσότερο η κλίση τους σε επίπεδο εκπαιδευτικό και επιστημονικό ενώ, παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα, να συμμετέχουν σε Πανελλήνιους, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Διαγωνισμούς και Ολυμπιάδες  που διεξάγονται από παγκόσμιους φορείς, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και να διακριθούν, αποκτώντας σπουδαίες εμπειρίες τόσο για το βιογραφικό τους όσο και για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Απευθύνεται σε μαθητές με ενδιαφέρον και  ιδιαίτερες κλίσεις στα Μαθηματικά. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς και να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις τους.

Οι μαθητές του Προγράμματος της Φυσικής Επιστήμης ενδιαφέρονται για γνωστικά πεδία που αφορούν στην έρευνα και στην διεξαγωγή πειραμάτων. Μέσω της συμμετοχής τους αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και προετοιμάζονται κατάλληλα για να συμμετέχουν σε Πανελλήνιους, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Διαγωνισμούς.

Το Πρόγραμμα της Βιολογίας επικεντρώνεται στην ερευνητική διδασκαλία η οποία και προωθείται μέσα σε ένα αμιγώς εργαστηριακό περιβάλλον. Οι μαθητές αποκτούν εμπειρικές γνώσεις τις οποίες και εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο.

Οι μαθητές που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πληροφορική έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τις γλώσσες προγραμματισμού, να μυηθούν στη σκέψη της Πληροφορικής και να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς.

Μέσω του Προγράμματος της Ρομποτικής οι μαθητές με κλίσεις προς τις Νέες Τεχνολογίες και τους Αυτοματισμούς έχουν τη δυνατότητα τόσο να εκπαιδευτούν όσο και να διακριθούν μέσω της συμμετοχής στην Ομάδα Ρομποτικής της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και να συμμετέχουν τόσο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής όσο και στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής σε διεθνές επίπεδο.

Οι μαθητές του Προγράμματος Formula 1 in Schools αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν στις Νέες Τεχνολογίες και στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα ενώ, ταυτόχρονα, με την Ομάδα F1 της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης συμμετέχουν σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς έχοντας την ευκαιρία να διακριθούν.

Το Πρόγραμμα Ρητορικής Τέχνης στα Αγγλικά απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αγγλική Γλώσσα. Μέσω της συμμετοχής του σε Debates, Forensics και M.U.N. έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε χώρες του εξωτερικού, να γνωρίσουν την κουλτούρα άλλων χωρών και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο χρήσης και ομιλίας.

Το Πρόγραμμα Ρητορικής Τέχνης στα Ελληνικά απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για τον Λόγο και τη χρήση του σε επίπεδο πειθούς, επιχειρήματος και επικοινωνίας. Μέσω της συμμετοχής σε Αγώνες Λόγου έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους και να διακριθούν ως Ομιλητές ενώπιον απαιτητικού κοινού κι εξειδικευμένων αξιολογητών.

Study Abroad Office

Σε περίπτωση επιλογής σπουδών στο εξωτερικό, οι μαθητές της γ΄ Γυμνασίου ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του Προγράμματος GCE A- Levels και από το Γραφείο Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι μαθητές λαμβάνουν πληροφορίες για το πλαίσιο σπουδών σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ευρώπης και Αμερικής.

Επίσης, ενημερώνονται για τη δυνατότητα σπουδών σε γερμανόφωνα και γαλλόφωνα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, η οποία είναι εφικτή χάρη στην απόκτηση διπλωμάτων αλλά και ευχέρειας στον προφορικό και γραπτό λόγο στη γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οι μαθητές του Γυμνασίου συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να επιλέξουν σωστά το επάγγελμα που τους ταιριάζει, με βάση τις ιδιαίτερες δυνατότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ενισχύοντας την αυτογνωσία τους και αναδεικνύοντας τα δυνατά τους σημεία.

Η ειδική συστοιχία ερωτηματολογίων (battery) αξιολογεί τον μαθητή σε πέντε βασικούς τομείς:

 • ικανότητες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 • αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση
 • εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
 • επαγγελματική προσωπικότητα
 • επαγγελματικά ενδιαφέροντα

Συγχρόνως, στο Γυμνάσιο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίζουν από κοντά το περιβάλλον εργασίας σε διαφόρους τομείς και να έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με επαγγελματίες του χώρου.

Επίσης, μέσω της διοργάνωσης Ημερίδων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Jobs Orientation Days) στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με επιτυχημένους στον τομέα τους επιστήμονες και επαγγελματίες, προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα για τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους.

Τα Πλεονεκτήματά μας

που καλύπτει όλες τις ανάγκες μάθησης – ακαδημαϊκής προόδου, αλλά και την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κλίσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα

οι οποίοι εργάζονται με αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του κάθε μαθητή σε όλα τα επίπεδα και όχι διεκπεραιωτικά.

που δίνουμε σε κάθε μαθητή για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και την οποία έχει ανάγκη στη δύσκολη περίοδο της εφηβείας που βιώνει. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι διευθυντές των βαθμίδων δε φείδονται χρόνου για να σταθούν με ουσιαστικό τρόπο στο μαθητή και να επέμβουν αμέσως, όταν και όπου χρειάζεται, με εξατομικευμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς και με ατομική ενίσχυση σε περιπτώσεις χαμηλής ακαδημαϊκής επίδοσης.

ώστε να εμπνέουμε κάθε μαθητή στο να αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό του και να τον προτρέπουμε να θέτει μέρα με τη μέρα, χρονιά με τη χρονιά, ανάλογα με τις δυνατότητές του ο καθένας, τον πήχη ψηλότερα. Να επιδιώκει, δηλαδή, την αριστεία και όχι να επαναπαύεται σε μια μέτρια ή απλώς καλή επίδοση τη στιγμή που έχει δυνατότητες για κάτι καλύτερο. Κάθε παιδί έχει τη δική του κορυφή την οποία, μέσω της καθημερινής προσπάθειας, πρέπει να έχει στόχο να κατακτήσει.

το οποίο διασφαλίζεται με την επιπεδοποίηση των μαθητών βάσει των δυνατοτήτων τους και την απουσία γνωστικών κενών για το σύνολο των μαθητών και επιτρέπει στους καθηγητές την επιπλέον εμβάθυνση που απαιτούν τα μαθήματα του Γυμνασίου.

μέσα στο οποίο ο μαθητής βιώνει αίσθημα ασφάλειας και αισθάνεται την εξατομικευμένη προσοχή που απλόχερα του δίνεται ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά. Έτσι, η ψυχολογία του επηρεάζεται θετικά, νιώθει όμορφα το διάστημα που περνά στο Σχολείο, κοινωνικοποιείται ομαλά και αποδίδει περισσότερο στον ακαδημαϊκό τομέα.

καθώς ο μαθητής ακολουθώντας τις οδηγίες των καθηγητών, μελετώντας συστηματικά στο σπίτι και παρακολουθώντας τα ενισχυτικά μαθήματα που οργανώνονται μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου, να πετυχαίνει στις εξετάσεις διπλωμάτων ξένων γλωσσών και στις εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με όσο το δυνατόν λιγότερη ή και καθόλου (ανάλογα με τις δυνατότητές του) εξωσχολική βοήθεια από φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα.

«Ούτε αχανές, ούτε μικρό». Ένα ιδανικό αριθμητικά Γυμνάσιο – Λύκειο που επιτρέπει

α) να παρακολουθούμε ακαδημαϊκά τις επιδόσεις κάθε μαθητή και να παρεμβαίνουμε ενισχυτικά, β) να παρατηρούμε κλίσεις, δεξιότητες, ταλέντα και να παρακινούμε τους μαθητές να ενταχθούν σε αντίστοιχα προγράμματα για την ανάπτυξή τους και γ) να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στο κορυφαίο και αναντικατάστατο έργο ενός Σχολείου, αυτό της Αγωγής.

που έχει ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά των έφηβων μαθητών μας να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, συνεργασία και να εκπέμπει ήθος, ποιότητα και πολιτισμό.

που επιδρά θετικά στην απόδοση και στην ψυχολογία του μαθητή, καθώς αισθάνεται μοναδικός και είναι αναγνωρίσιμος από όλους.

που διευκολύνουν τη διδασκαλία και κάνουν την παραμονή στο Σχολείο ευχάριστη.

Στο Σχολείο μας υπάρχει ένα περιβάλλον ασφάλειας και ελέγχου, ιδανικό για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ένας έφηβος, αφού τα όρια τηρούνται από όλους τους μαθητές, όπως αυτά διατυπώνονται με σαφήνεια στον Κανονισμό Λειτουργίας. Υπάρχει έλεγχος μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά και κατά τις εξωσχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές κ.λπ.). Ο Κανονισμός του Σχολείου τηρείται απαρέγκλιτα, χωρίς καμία υποχώρηση σε θέματα ακρότητας συμπεριφοράς αλλά και εμφάνισης, καπνίσματος ή χρήσης κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

η οποία βοηθά την αυτογνωσία και την προσπάθεια αυτοβελτίωσης των μαθητών και επιτρέπει την άμεση και ειλικρινή ενημέρωση των γονέων.

μέσα από το οποίο, οι μαθητές μας αποκτούν διπλώματα και επικοινωνιακή ευχέρεια σε δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά ή Γερμανικά), χωρίς εξωσχολική φροντιστηριακή βοήθεια.

που βοηθά τον μαθητή, μέσα από τη συμμετοχή σε Διαγωνισμούς και Διεθνή Συνέδρια, να έρθει σε επαφή με άλλους νέους της ηλικίας του, να γνωρίσει την κουλτούρα άλλων χωρών, να αναπτύξει δεξιότητες ως προς τη συμμετοχική διαδικασία σε θεσμούς και να αντιληφθεί το διεθνές περιβάλλον στο οποίο καλείται να ζήσει, να σπουδάσει και να δημιουργήσει

Το Σχολείο, μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό, ωθεί όλους τους μαθητές να συμμετέχουν σε Προγράμματα και Διαγωνισμούς, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην προσπάθεια που απαιτεί η επίτευξη ενός στόχου, να μάθουν να διαχειρίζονται την αποτυχία αλλά και την επιτυχία και να εισπράττουν την ικανοποίηση όχι μόνο του τελικού αποτελέσματος αλλά και της «διαδρομής» για να το πετύχουν.

Όμιλοι

H «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», πέρα από το υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό έργο της, προσφέρει στους μαθητές της τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ομίλους, με υπεύθυνους καθηγητές από το διδακτικό της προσωπικό ή και με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, με σκοπό να καλλιεργήσει κλίσεις και ταλέντα των μαθητών της, αλλά και να τους εξασφαλίσει την ευκαιρία να ασχοληθούν με επιστήμες και δράσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και αγαπούν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, ότι στο Σχολείο μας ΟΛΟΙ οι μαθητές εκπαιδεύονται σε έναν Όμιλο της αρεσκείας τους γιατί οι Όμιλοι αποτελούν μέρος του υποχρεωτικού Προγράμματος Σπουδών.

Θεματική ενότητα: Λόγος (Ρητορική & Επικοινωνία)

Οι μαθητές ασκούνται στη ρητορική τέχνη και μαθαίνουν να οργανώνουν και να εκφράζουν με αυτοπεποίθηση τεκμηριωμένο προφορικό λόγο. Παράλληλα, ασκούνται στην εκφραστική ανάγνωση με μαθήματα ορθοφωνίας. Μέσα από τη συμμετοχή τους στον συγκεκριμένο Όμιλο μελετούν και αναλύουν διαχρονικά ή επίκαιρα θέματα ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού και αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες.

Μέσα από την επαφή με την επικαιρότητα και την παρακολούθηση των εξελίξεων σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής (κοινωνία, περιβάλλον, επιστήμη, τέχνη και πολιτισμός) οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ποικίλα θέματα και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Στα μέλη του Ομίλου δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτά τις απόψεις τους σε δικά τους μικρά άρθρα. Παράλληλα, παρακολουθούν δράσεις του Σχολείου και, σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό Όμιλο, «καλύπτουν» τις εξελίξεις και συμμετέχουν στο σχολικό περιοδικό.

Debate – Impromptu – Original Oratory (Αντιλογία – Αυθόρμητος Λόγος – Προτρεπτικός Λόγος)

Duet Acting – Oral Interpretation (Υποκριτική – Εκφραστική Ανάγνωση) 

Οι μαθητές στον Όμιλο Forensics έχουν την ευκαιρία να μελετούν και να αναλύουν σοβαρά διαχρονικά ή επίκαιρα θέματα ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, μαθαίνουν να αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την επιχειρηματολογία και να ασκούν με αυτοπεποίθηση τεκμηριωμένο προφορικό λόγο στα Αγγλικά ερχόμενοι σε μια πρώτη επαφή με τα διάφορα είδη των Forensics, όπως Debate, Impromptu, Duet Acting, Oral Interpretation of Literature, Group Discussion, Original Oratory.

Τέλος, ανάλογα με το επίπεδο που έχουν κατακτήσει, συμμετέχουν σε διάφορους πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και συνέδρια.

Στην συγκυρία της νέας σχολικής χρονιάς, όπου συναντούμε τη σημαντική Επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022), ο όμιλος Πειραματικής Ιστορίας στοχεύει μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων και πειραματικών μεθόδων ερμηνείας σε μια διαφορετική επαναπροσέγγιση της του ιστορικού παρελθόντος πέρα από την αυστηρά ακαδημαϊκή. Ο στόχος είναι τριπλός, η καλλιέργεια της ιστορικής κρίσης των μαθητών, η ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης τους και η απόκτηση δεξιοτήτων ιστορικού γραμματισμού. Κι όλα αυτά θα γίνονται πλαισιωμένα από τη μελέτη των ιστορικών πηγών, τις εφαρμογές των νέων ηλεκτρονικών μέσων, τη βιωματική εμπειρία, την αυτοψία, την αξιοποίηση προσωπικών δεξιοτήτων στην παραγωγή ιστορικού υλικού που θα ξεπερνά τα παραδοσιακά πρότυπα. Ο όμιλος Πειραματικής Ιστορίας απευθύνεται σε κάθε ευαίσθητο μαθητή/τρια που επιθυμεί να δομήσει ένα πιο ασφαλές μέλλον πάνω στα θεμέλια ενός στέρεου παρελθόντος.

Θεματική ενότητα: Μαθηματικά

Οι μαθητές θα πειραματιστούν και θα κατανοήσουν βασικές μαθηματικές έννοιες της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας. Μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και χρησιμοποιώντας Η/Υ θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν, να πειραματιστούν και, τέλος, να ανακαλύψουν μόνοι τους τις διάφορες μαθηματικές έννοιες. Θα κάνουν υποθέσεις, προσπαθώντας να ανακαλύψουν καινούριες μεθόδους και τεχνικές για να καταλήξουν σε διαφορετικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προτείνονται.

Οι εργασίες θα γίνονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων μπροστά σε υπολογιστή.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη θεωρία των παιγνίων και εξασκούνται σε μαθηματικούς και λογικούς γρίφους. Επίσης, βοηθουν στην προετοιμασία των ενδοσχολικών διαγωνισμών αλλά και του Διαγωνισμού Γρίφων και Μαθηματικής Λογικής που διεξάγεται στο Σχολείο μας με τη συμμετοχή σχολείων από όλη την Αττική. Επίσης, οι μαθητές αναλαμβάνουν την επινόηση γρίφων, οι οποίοι προβάλλονται στις οθόνες του Σχολείου, προς επίλυση από τους υπόλοιπους μαθητές.

Θεματική ενότητα: Φυσικές Επιστήμες

Ο Όμιλος Πειραματικής Φυσικής δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να ανακαλύψει μια διαφορετική πλευρά των Φυσικών Επιστημών μέσα από πρωτότυπα κι ενδιαφέροντα πειράματα στο Εργαστήριο Φυσικής του Σχολείου μας και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του με ευχάριστο τρόπο. Ο μαθητής μαθαίνει να σκέφτεται, να υποθέτει, να παρατηρεί, να συγκρίνει, να καταλήγει σε συμπεράσματα, να τα επαληθεύει και με αυτό τον τρόπο να εισάγεται στην επιστημονική μεθοδολογία του πειράματος. Στο τέλος της χρονιάς πραγματοποιείται επίδειξη των πειραμάτων, στο πλαίσιο του πολιτιστικού διημέρου Open Weekend.

* Δεν προτείνεται σε μαθητές που επέλεξαν την προηγούμενη χρονιά τον συγκεκριμένο όμιλο

Στον Όμιλο Χημείας, οι μαθητές μέσα από πρωτότυπα πειράματα στο Εργαστήριο Χημείας του Σχολείου μας, γνωρίζουν εργαστηριακά όργανα, χημικές ουσίες και συσκευές, συστήνουν πειραματικές διατάξεις και ακολουθούν την απαιτούμενη διαδικασία με ακρίβεια, καταγράφοντας και αξιολογώντας μετρήσεις και παρατηρήσεις και τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του εργαστηρίου.

Στον Όμιλο Βιολογίας, οι μαθητές Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την επιστήμη της Βιολογίας και τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή, μέσα από πειράματα στο Εργαστήριο Βιολογίας του Σχολείου μας, όπως καλλιέργεια μικροβίων, μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων, απομόνωση DNA κ.λπ. Επίσης, παρουσιάζονται σημαντικές πτυχές και ζητήματα της Βιολογίας, όπως γενετική, εξέλιξη, μεταλλάξεις, αιτίες ασθενειών, γονιδιακή θεραπεία, κλωνοποίηση και βιοηθική. Σκοπός του ομίλου δεν είναι μόνο η διεύρυνση  των γνώσεων των μαθητών, αλλά και η καλλιέργεια του πνεύματος αναζήτησης.

Στον Όμιλο αυτόν, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής και της Κοσμολογίας και τις πειραματικές διαδικασίες αιχμής που κρύβονται πίσω από αυτές (επιταχυντές, επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια, νανοτεχνολογία, ηλεκτρονική). Τα αντικείμενα μελέτης προσεγγίζονται με τρόπο κατανοητό και προσιτό για τις συγκεκριμένες ηλικίες, μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού.

Θεματική ενότητα: Πληροφορική & Τεχνολογία

Oι μαθητές, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στον τομέα της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Φυσικής, αλλά και χρησιμοποιώντας εργαλεία του Marketing, κατασκευάζουν ένα ομοίωμα αυτοκινήτου F1, με το οποίο συμμετέχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula 1 in Schools.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο Ρομποτικής, οι μαθητές προετοιμάζονται για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, προκριματικό στάδιο της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Ρομποτικής.

Ο Όμιλος αυτός προσφέρει στους λάτρεις της Πληροφορικής επιπλέον γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των υπολογιστών και αναπτύσσει τις δεξιότητές τους μέσα από ποικίλα προγράμματα που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για το μέλλον. Οι μαθητές εξειδικεύονται στην κατασκευή ιστοσελίδων και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με τις πιο δημοφιλείς και εξελιγμένες γλώσσες προγραμματισμού, προκειμένου να κάνουν δυναμικό ξεκίνημα σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς των δημιουργικών μέσων και της τεχνολογίας του σήμερα.

Ο Όμιλος αποσκοπεί να μυήσει τους μαθητές στη γλώσσα προγραμματισμού C#, στην οποία είναι γραμμένα τα δημοφιλέστερα προγράμματα και λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς. Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσεται στο Μάθημα αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της γλώσσας και οι σύγχρονες μέθοδοι προγραμματισμού με έμφαση σε ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη επιστημονικών κωδίκων. Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές με προηγούμενη εμπειρία στους υπολογιστές (σε όσους είχαν παρακολουθήσει πέρυσι τον Όμιλο Πληροφορικής ή έχουν ασχοληθεί με προγραμματισμό C++) και δίνει την δυνατότητα συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, στον οποίο το Σχολείο μας έχει επανειλημμένως διακριθεί.

Θεματική ενότητα: Κοινωνικές Επιστήμες

Οι μαθητές αφομοιώνουν βασικές έννοιες Business & Marketing και εξοικειώνονται με τη διαδικασία του Marketing μέσα από βιωματική εξάσκηση (marketing plans-case studies), τη θέσπιση στόχων, το σχεδιασμό στρατηγικών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τον επανασχεδιασμό διορθωτικών κινήσεων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναπτύσσουν  σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως ομαδικό πνεύμα,  διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητες παρουσίασης και άλλα, πολύτιμα εφόδια στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο Παιδαγωγικών, οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της διδασκαλίας και της μάθησης κι έρχονται σε επαφή με νέες τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάσκονται, πραγματοποιώντας εικονική διδασκαλία σε τάξεις του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.

Θεματική ενότητα: Όμιλοι Γενικού Ενδιαφέροντος

Ο όμιλος απευθύνεται στους μαθητές που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για να προσφέρουν φροντίδα σε έναν τραυματία μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια

Θεματική ενότητα: Τέχνες

Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, να παράγουν σωστό και δυναμικό ήχο, να πειραματίζονται συνθέτοντας δική τους μουσική και στίχους, να στέκονται με άνεση και να αποδίδουν πάνω στη σκηνή σαν κανονικοί performers. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δείξουν το ταλέντο τους μέσα από ενδοσχολικές και εξωσχολικές συναυλίες.

Στον όμιλο αυτό οι μαθητές αποκτούν γενικές γνώσεις φωτογραφίας, εξοικειώνονται με τη χρήση ψηφιακών και αναλογικών μηχανών, και παρατηρούν τη δουλειά κλασικών και σύγχρονων φωτογράφων. Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο, οι μαθητές καλύπτουν όλες τις σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις του Σχολείου (bazaar, διαγωνισμούς, εκδρομές κτλ.) και συνεργάζονται με τους μαθητές του Δημοσιογραφικού Ομίλου κατά την έκδοση του σχολικού περιοδικού. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κατά το στο πολιτιστικό διήμερο Open Weekend, οι μαθητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε σχετική έκθεση φωτογραφίας.

Οι μαθητές, μέσα από τη διδασκαλία των βασικών χορών του τόπου μας, εξοικειώνονται με την ελληνική χορευτική παράδοση και μαθαίνουν να την αγαπούν και να την εκτιμούν. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές του Ομίλου παρουσιάζουν χορευτική εκδήλωση στο πλαίσιο του πολιτιστικού διημέρου Open Weekend, αλλά και συμμετέχουν σε διασχολικά Φεστιβάλ Χορού.

Οι μαθητές του Θεατρικού Ομίλου δουλεύουν εργαστηριακά πάνω σε θεατρικές τεχνικές, αυτοσχεδιασμούς, βιωματικές ασκήσεις, physical theater και πειραματίζονται σε νέες φόρμες έκφρασης και αυτοσχεδιασμού, αναπτύσσοντας τα εκφραστικά τους μέσα, τη φαντασία τους και τη λεκτική αλλά και εξωλεκτική επικοινωνία (σώμα, κίνηση, πρόσωπο, φωνή, λόγος, ψυχοσωματική έκφραση).

Οι μαθητές, μέσα από διάφορες τεχνικές, μυούνται στην καλλιτεχνική δημιουργία, εκφράζουν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους και, με πρωτότυπο τρόπο, υλοποιούν τις εμπνεύσεις τους, τις οποίες και εκθέτουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά το πολιτιστικό διήμερο Open Weekend. Επίσης, μέσα από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο Εικαστικών, οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ζωγραφικής και σε Διεθνή Προγράμματα Τέχνης.

O Όμιλος αυτός προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν πρωτότυπες κατασκευές τις οποίες εκθέτουν ή και πωλούν σε σχετική «γωνιά» κατά τη διάρκεια του Bazaar / Open Weekend.

Πώς δημιουργούμε μια μικρού μήκους ταινία, ξεκινώντας από την σύντομη ανάλυση του τι είναι μια μικρού μήκους ταινία και ποιους τρόπους και ποια γλώσσα χρησιμοποιούμε στον κινηματογράφο προκειμένου να εκφραστούμε και να μεταδώσουμε το μήνυμά μας.

Προχωρώντας στην πράξη, θα επιλέξουμε το θέμα της ταινίας, θα μοιράσουμε τους ρόλους στους μαθητές (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, cameraman, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, μουσικός, ηθοποιοί, κ.ά.) και θα εξηγήσουμε ποια και πόσο σημαντική είναι η εργασία του καθενός και η συμβολή του στη δημιουργία της ταινίας. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στη συγγραφή του σεναρίου. Το επόμενο βήμα είναι ο διαχωρισμός των πλάνων και η δημιουργία των storyboards με αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε πλάνο και τις απαραίτητες συνθήκες λήψης. Σε αυτό το στάδιο είμαστε έτοιμοι για τις λήψεις ακολουθώντας τα storyboards μας με βάση το χρονοδιάγραμμά μας. Στο τέλος θα ολοκληρώσουμε την ταινία με το κατάλληλο μοντάζ, τα εφέ και την μουσική επένδυση.

Ταινίες που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του ομίλου, θα μπορούσαν να κατατεθούν και ως προτάσεις στους Αγώνες Τέχνης.

Θεματική ενότητα: Παιχνίδια στρατηγικής

Οι μαθητές όχι μόνο ψυχαγωγούνται, αλλά και «ακονίζουν» το μυαλό τους, μέσα από την εκμάθηση των κανόνων και των «μυστικών» του παιχνιδιού και την εξάσκηση της εγρήγορσης και της προνοητικότητάς τους σε σχέση με τις κινήσεις του συμπαίκτη τους. Όσοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος σε μαθητικά διασχολικά πρωταθλήματα.

Θεματική ενότητα: Περιβάλλον

Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Περιβαλλοντικό Όμιλο, οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν τον άμεσο κίνδυνο που διατρέχει το περιβάλλον και ο πλανήτης μας από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, θα συνειδητοποιήσουν την άμεση ανάγκη προστασίας του και θα αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Όμιλος θα αναλάβει να υλοποιήσει και πρόγραμμα ανακύκλωσης / εξοικονόμησης ενέργειας στο Σχολείο μέσα από ποικίλες δράσεις.

Αθλητισμός

Οι Αθλητικές Δραστηριότητες αποτελούν βασικό συστατικό του Eκπαιδευτικού Προγράμματος του Σχολείου μας. Στόχος μας είναι η Φυσική Αγωγή, που αναμφίβολα επιτυγχάνεται με τη συντονισμένη, καθοδηγούμενη σωματική άσκηση, να συνοδεύεται και από τη διαδικασία της ομαλής ένταξης στην ομάδα, με την καλλιέργεια της πειθαρχίας και της αυτοπειθαρχίας, τη συμμόρφωση σε κανόνες, τη διαχείριση της νίκης και της ήττας, πάντα στο συμπεφωνημένο πλαίσιο της άμιλλας και του καλώς εννοούμενου συναγωνισμού.

Επιδίωξη του Σχολείου είναι όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με αρκετά από τα προσφερόμενα αθλήματα κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους στο Σχολείο.

Οι Αθλητικές Δραστηριότητες που λειτουργούν στο Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης μας είναι οι εξής :

 

Βόλεϊ  Μπαλέτο
Καράτε  Μπάσκετ
Κολύμβηση  Ποδόσφαιρο
Μοντέρνος Χορός  Τένις
Fitness-Zumba  

 

Δράσεις Τμημάτων

Επιμόρφωση στην τεχνητή νοημοσύνη

Επιμόρφωση στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημιουργική αξιοποίηση στα φιλολογικά μαθήματα Οι καθηγήτριες – φιλόλογοι της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κ.κ. Δέσποινα Διαθεσοπούλου, Βασιλική Κεφαλά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Open Day των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Open Day των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Open Day των μαθητών και των μαθητριών από το Γυμνάσιο και το Λύκειο

“Διδάσκοντας την Ιστορία στους μαθητές: Μία κοινή αγωνία”

“Διδάσκοντας την Ιστορία στους μαθητές: Μία κοινή αγωνία”

Την Τετάρτη 15 Μάϊου 2024 η κυρία Όλγα Κηπιώτη Διευθύντρια του Γυμνασίου και καθηγήτρια Φιλόλογος και η κυρία Δέσποινα

Περισσότερες Δράσεις

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Οι μαθητές του Ομίλου Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών του Γυμνασίου στο Μικρό Χρηματιστήριο

Οι μαθητές του Ομίλου Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών του Γυμνασίου στο Μικρό Χρηματιστήριο

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2024, οι μαθητές του Ομίλου Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών του Γυμνασίου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης

Οι μαθητές της γ΄ Γυμνασίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Οι μαθητές της γ΄ Γυμνασίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Οι μαθητές της γ’ γυμνασίου την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Εθνικό

Οι μαθητές της α΄ Γυμνασίου στο Μουσείο Ακρόπολης

Οι μαθητές της α΄ Γυμνασίου στο Μουσείο Ακρόπολης

Τη Δευτέρα Μαρτίου 2024, οι μαθητές της α΄ Γυμνασίου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, με τη συνοδεία των καθηγητών

Περισσότερες Επισκέψεις
Return to top of page