Skip links

Φιλοσοφία - Στόχοι

Μέσα σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης, το Δημοτικό σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρέχει στους μαθητές του ουσιαστική παιδεία:

 • γνώσεις που θα εξασφαλίσουν την πνευματική του καλλιέργεια,
 • ηθικές αξίες που θα διαμορφώσουν έναν ακέραιο χαρακτήρα,
 • κοινωνικές αρχές που θα εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή ενσωμάτωσή του στην ομάδα σήμερα και στην κοινωνία αργότερα,
 • ψυχική κι αισθητική καλλιέργεια που θα βοηθήσει στην συναισθηματική του ισορροπία.

Με άριστους εκπαιδευτικούς και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, στοχεύουμε:

 • στην ουσιαστική μόρφωση των μαθητών και την πλήρη αφομοίωση της γνώσης, προκειμένου να απολαμβάνουν τη χαρά της γνώσης, να μυηθούν στη σταδιακή, κοπιώδη και αποτελεσματική αφομοίωσή της και, βεβαίως, να μη δημιουργούνται γνωστικά κενά, τα οποία λειτουργούν αθροιστικά αναστέλλοντας την προσπάθεια του μαθητή και δημιουργώντας του αρνητικά συναισθήματα για το σχολείο και τη διαδικασία της μάθησης σε αυτή τη θεμελιακή βαθμίδα
 • στην καλλιέργεια κριτικής ικανότητας και συνθετικής σκέψης, προκειμένου οι μαθητές να συνδυάζουν την προϋπάρχουσα γνώση, για να απαντήσουν σε καινούργια ζητούμενα
 • στην ανίχνευση και ανάδειξη των κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, μέσα από την ενασχόληση με ένα πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους σε κάποιον τομέα
 • στην υιοθέτηση ηθικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην ομάδα και απέναντι στους άλλους, ως στάδιο προετοιμασίας για μια ισορροπημένη προσωπική ζωή και επιτυχημένη ένταξη στην κοινωνία

Πρόγραμμα Σπουδών

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσα σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα που καλύπτει τις απαιτήσεις ενός παιδιού 6 έως 12 ετών και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας με ποικιλία μαθημάτων, με Αθλητικές Δραστηριότητες και με ένα ευρύ φάσμα Ομίλων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.

Γλώσσα

Μέσα από το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος της γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, οι μαθητές μας:

 • εξασκούνται στη σωστή κι εκφραστική ανάγνωση
 • μαθαίνουν την ορθογραφία μέσα από την κατανόηση και αιτιολόγηση της ετυμολογικής και εννοιολογικής ανάλυσης κάθε λέξης
 • κατανοούν τη γραμματική και το συντακτικό
 • εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους μέσα από παιχνίδια λέξεων
 • παράγουν γραπτό λόγο με σωστή δομή και αλληλουχία μέσα από τη συγγραφή εκθέσεων και την εκπόνηση γραπτών εργασιών
 • αποκτούν ευχέρεια στον προφορικό λόγο μέσα από την προφορική παρουσίαση εργασιών, την αφήγηση βιωματικών εμπειριών, τη βιβλιοπαρουσίαση κ.λπ.
 • καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων και την αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης
 • μαθαίνουν αξιοποιώντας μνημοτεχνικές μεθόδους
 • εμπεδώνουν όσα διδάσκονται μέσα από πρόσθετες ώρες μελέτης στη Γλώσσα, που πραγματοποιούνται καθημερινά από όλα τα παιδιά του τμήματος, μαζί με το δάσκαλό τους, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, στο πρωινό πρόγραμμα, και διασφαλίζουν ένα υψηλό και ομοιογενές ακαδημαϊκό επίπεδο σε κάθε τμήμα.

Μαθηματικά

Μέσα από την πολυεπίπεδη προσέγγιση της επιστήμης των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, οι μαθητές μας:

 • αποκτούν μια θετική στάση για τα Μαθηματικά
 • ασκούν τη λογική και τη φαντασία τους μέσα από λεκτικούς, αριθμητικούς, γεωμετρικούς, οπτικούς και άλλους γρίφους
 • αναπτύσσουν τη λογική και μαθηματική σκέψη μέσα από πρωτότυπες δράσεις και προσεκτικά επιλεγμένες ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας
 • αποκτούν ευχέρεια στην πραγματοποίηση νοερών υπολογισμών
 • μαθαίνουν την τεχνική των αριθμητικών πράξεων και την αξιοποιούν στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
 • εξασκούνται στις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με μεθοδικό και οργανωμένο τρόπο (αξιοποίηση δεδομένων – σκέψη – παρουσίαση λύσης)
 • συνειδητοποιούν τη σύνδεση και εφαρμογή των Μαθηματικών στην πραγματική, καθημερινή ζωή μέσα από διαφορετικές βιωματικές προσεγγίσεις
 • αξιοποιούν μαθηματικά λογισμικά στον διαδραστικό πίνακα και απτά εργαλεία όπως άβακες, συλλογές αντικειμένων, πρωτότυπα γεωμετρικά όργανα και γεωμετρικές κατασκευές με αντικείμενα καθημερινής χρήσης
 • αξιοποιούν μνημοτεχνικές μεθόδους για να μαθαίνουν
 • γνωρίζουν σημαντικές προσωπικότητες των Μαθηματικών και το έργο τους μέσα από διαθεματικές εργασίες (projects), όπως “Το Κόσκινο του Ερατοσθένη”, “Το Οστομάχιον του Αριστοτέλη” κ.λπ.
 • συμμετέχουν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς
 • εμπεδώνουν όσα διδάσκονται μέσα από πρόσθετες ώρες μελέτης στα Μαθηματικά, που πραγματοποιούνται καθημερινά από όλα τα παιδιά του τμήματος, μαζί με το δάσκαλό τους, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, στο πρωινό πρόγραμμα, και διασφαλίζουν ένα υψηλό και ομοιογενές ακαδημαϊκό επίπεδο σε κάθε τμήμα.

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ιστορία, Ανθρωπο-Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ότι η αφομοιωμένη γνώση των συγκεκριμένων μαθημάτων είναι αναγκαίο συστατικό για την πνευματική συγκρότηση κάθε καλλιεργημένου ανθρώπου, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής κατεύθυνσης που αυτός θα ακολουθήσει. Για τον λόγο αυτό, στηρίζουμε τη διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες:

 • Αξιοποιούμε τα οπτικοακουστικά μέσα και τις νέες τεχνολογίες (διαδραστικούς πίνακες) κατά τη διδασκαλία
 • Συνδυάζουμε την παραδοσιακή διδασκαλία με καινοτόμες δράσεις (projects, έρευνα, εκπαιδευτικές δράσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις, θεατρικό παιχνίδι κ.α.)
 • Δουλεύουμε τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, ανάλογα με τον στόχο
 • Αξιοποιούμε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις για τη βιωματική προσέγγιση της διδασκόμενης ύλης κάθε τάξης

Έτσι, πετυχαίνουμε οι μαθητές μας να:

 • Καλλιεργούν την κριτική και συνδυαστική τους σκέψη
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες συστηματικής έρευνας
 • Αφομοιώνουν την ύλη, μέσα από ελκυστικές και αποτελεσματικές ως προς τον στόχο μεθόδους διδασκαλίας
 • Κατανοούν έννοιες και φαινόμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια κοινότητα
 • Μαθαίνουν να συνεργάζονται λειτουργικά σε ομάδες, για τη διερεύνηση θεμάτων
 • Εξασκούνται στο να οργανώνουν, να καταγράφουν πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους

Φυσικές Επιστήμες

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού έχει σημαντική θέση, προκειμένου οι μαθητές:

 • να κατανοήσουν την επίδραση της επιστήμης στην καθημερινή ζωή
 • να ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα
 • να μάθουν να εργάζονται με επιστημονική μέθοδο (συλλογή πληροφοριών, επεξεργασία δεδομένων)
 • να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τις έννοιες της Φυσικής, με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο
 • να εξοικειωθούν με τη διαδικασία του πειράματος μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικής του Σχολείου μας από εξειδικευμένο δάσκαλο

Επίσης, στο Δημοτικό λειτουργούν επιπλέον Όμιλοι και Προγράμματα Θετικών Επιστημών, όπως Όμιλος Science (Πειράματα Φυσικής-Χημείας για μικρούς επιστήμονες), Όμιλος Φυσικής, Όμιλος Βιολογίας και Όμιλος Κοσμολογίας. Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στις φυσικές επιστήμες να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους σε σχετικούς διαγωνισμούς.

Πληροφορική - Τεχνολογία

Στο Δημοτικό, το μάθημα της Πληροφορικής έχει βαρύνουσα σημασία και διδάσκεται από την Α’ Δημοτικού. Στη διδασκαλία αξιοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων και ζωγραφικής, προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον και δημιουργικό. Μέχρι τη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές έχουν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες σε όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word), ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (Powerpoint) και λογιστικών φύλλων (Excel). Επίσης, μυούνται στις βασικές αρχές του προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο την «Ώρα του Κώδικα».

Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης, η ύλη συγκεκριμένων μαθημάτων κάθε τάξης (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία κ.λπ.) αξιοποιείται στο μάθημα της Πληροφορικής για τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, κειμένων, γραφημάτων κ.λπ.

Καλλιτεχνική Αγωγή

Μουσική, Εικαστικά, Θέατρο, Χορός

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση τα μαθήματα καλλιτεχνικής αγωγής κατέχουν μια σημαντική θέση γιατί πιστεύουμε ότι βοηθούν στην ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων κάθε παιδιού και στην απόκτηση αισθητικής καλλιέργειας και γενικότερων καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων

Τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικευμένους στο αντικείμενο καθηγητές (Εικαστικών, Μουσικής, Θεατρολογίας, Χορού). Οι ενότητες των μαθημάτων αξιοποιούνται από τους καθηγητές καλλιτεχνικής αγωγής για εικαστικές, θεατρικές και μουσικές δημιουργίες, στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.

Ξένες Γλώσσες

Βασική ξένη γλώσσα είναι η Αγγλική, στην οποία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση με πολλές ώρες διδασκαλίας. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Σχολείο μας, να την έχουν κατακτήσει σχεδόν σαν μητρική, στοιχείο που θα τους διασφαλίσει ένα ισχυρό εφόδιο στην περαιτέρω πορεία τους στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, στη διεθνοποιημένη κοινωνία που θα ζήσουν.

Στη Γ΄ Δημοτικού, μπαίνει στο Πρόγραμμα Σπουδών η δεύτερη ξένη γλώσσα (επιλογή ανάμεσα σε Γαλλική και Γερμανική).

Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη ξένη γλώσσα γίνεται επιπεδοποίηση, έτσι ώστε το μάθημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού, μέσα σε ολιγομελείς ομάδες.

Στόχος τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη ξένη γλώσσα είναι η  επικοινωνιακή ευχέρεια και η απόκτηση διπλωμάτων που ξεκινά από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και ολοκληρώνεται στην Α΄ Λυκείου.

Αθλητισμός

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού, ο Αθλητισμός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί τον θεωρούμε αναγκαίο για τη σωματική υγεία και ψυχική ευεξία του παιδιού. Για τον λόγο αυτό, αφιερώνουμε στον Αθλητισμό έξι ώρες στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει τη Γενική Γυμναστική και τη διδασκαλία Παραδοσιακών Χορών.

Κάθε μαθητής, επίσης, επιλέγει δύο αθλητικές δραστηριότητες, καθεμία από τις οποίες παρακολουθεί δύο φορές την εβδομάδα.

Το πρόγραμμα αθλητισμού υλοποιείται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής, εξειδικευμένους σε κάθε άθλημα.

Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων - Κλίσεων: Όμιλοι

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού εμπλουτίζεται με την ώρα του Ομίλου, μια φορά την εβδομάδα, κατά την οποία οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιστημονικών τομέων και να αναδείξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μια πολύπλευρη προσωπικότητα.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Οι δάσκαλοι, με τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, ενδιαφέρονται να κατανοήσει ο μαθητής το «πώς» και το «γιατί», να αφομοιώνει την ύλη του μαθήματος που διδάσκεται και όχι να μαθαίνει μηχανικά.

 • Εφαρμόζουμε στη διδασκαλία τη βιωματική μάθηση, προκειμένου η εισαγωγή στην καινούργια ύλη να γίνεται με ελκυστικό αλλά και αποτελεσματικό τρόπο
 • Αξιοποιούμε τις ατομικές εργασίες, προκειμένου το παιδί να μάθει να εργάζεται ατομικά, ως ερευνητής
 • Αξιοποιούμε τις ομαδικές εργασίες, προκειμένου το παιδί να συνειδητοποιήσει την αξία της συλλογικής προσπάθειας για την επίτευξη του κοινού στόχου
 • Αξιοποιούμε τις διαθεματικές εργασίες, ώστε το παιδί από τη μικρή του ηλικία να συνειδητοποιήσει τη σημασία και ανάγκη αλληλεξάρτησης και αλληλοσυμπλήρωσης της γνώσης, να μαθαίνει να εργάζεται συνδυαστικά και να αντιληφθεί ότι η επιστήμη δεν έχει όρια
 • Αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας (διαδραστικός πίνακας, ηλεκτρονικό βιβλίο, ψηφιακό ηλεκτρονικό υλικό), προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό και κατανοητό, να αυξάνεται η προσοχή των μαθητών και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική αφομοίωση της ύλης.
 • Εφαρμόζουμε εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής, της Βιολογίας και της Πληροφορικής, για να πετύχουμε τη βιωματική μάθηση.
 • Εφαρμόζουμε την εξατομικευμένη διδασκαλία για κάθε παιδί που για κάποιο λόγο παρουσιάζει μια επιμέρους δυσκολία, ώστε να ενισχύεται ατομικά με επανάληψη και άλλη προσέγγιση παράδοσης. Στόχος είναι ο μαθητής να αποδώσει, να βελτιωθεί η εικόνα του για τον εαυτό του, να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του και να καταφέρει να προσεγγίσει τον μέσο όρο της ομάδας.
 • Εφαρμόζουμε την εξατομικευμένη διδασκαλία για κάθε παιδί που παρουσιάζει επιδόσεις πάνω από το μέσο όρο του τμήματος. Ενισχύεται ατομικά στην ίδια ύλη μεν, αλλά με ασκήσεις μεγαλύτερης δυσκολίας. Στόχος είναι να μην ατονίσει το ενδιαφέρον του παιδιού και να καλλιεργούνται περαιτέρω οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.

Πληροφορική

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, οι Νέες Τεχνολογίες έχουν βαρύνουσα θέση.

Στο Δημοτικό, το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται από την Α’ Δημοτικού. Ο μαθητής μαθαίνει να χειρίζεται σωστά τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, γνωρίζει τα μέρη του και αντιλαμβάνεται βασικές λειτουργίες του. Μέχρι τη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές έχουν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες σε όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word), ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (Powerpoint) και λογιστικών φύλλων (Excel). Συγχρόνως, στη διδασκαλία αξιοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων και ζωγραφικής, προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον και δημιουργικό διαθεματικά για κάθε ηλικία.

Οι μαθητές, επίσης, μυούνται στις βασικές αρχές του προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο την «Ώρα του Κώδικα».

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής, η Εκπαιδευτική Αναγέννηση συνεργάζεται με την εταιρία Technokids, έναν Διεθνή Οργανισμό που διδάσκει σε παιδιά σχολικής ηλικίας τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project based Learning. Με αυτήν τη μέθοδο, οι μαθητές ολοκληρώνουν τους εκπαιδευτικούς στόχους μέσα από παραδείγματα και business case studies. Η εκπαιδευτική ύλη του προγράμματος είναι αναγνωρισμένη από την Microsoft  Inc. και διδάσκεται με επιτυχία σε 32 χώρες και σε περισσότερα από 5.000 σχολεία.

Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο, στο μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές μαθαίνουν σε βάθος τα βασικότερα εργαλεία του Microsoft Office και προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Microsoft Office Specialist.

Η ύλη στο μάθημα της Πληροφορικής εμπλουτίζεται με πλατφόρμες προγραμματισμού (code.org) που βοηθούν τους μαθητές να δομήσουν τη λογική και τη μαθηματική σκέψη τους.

Λύκειο

Στο Λύκειο, στο μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές μαθαίνουν και ερευνούν νέες τεχνολογίες καθώς και τις εφαρμογές τους στην καθημερινότητα. Επίσης, οι μαθητές δημιουργούν τις δικές τους εφαρμογές χρησιμοποιώντας το app inventor (Εφαρμογή του ΜΙΤ). Οι μαθητές επίσης εντάσσουν στις ιδέες τους και πληθώρα projects σε επιχειρηματικό πλάνο για πιθανή εφαρμογή στο μέλλον.

Η ύλη στο μάθημα της Πληροφορικής του Λυκείου εμπλουτίζεται για την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε γλώσσες προγραμματισμού (πχ. Pascal, C, C++)

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των νέων τεχνολογιών υπάρχει η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή.

 • Πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένα Εργαστήρια Πληροφορικής και Ρομποτικής με Η/Υ για κάθε μαθητή.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε κάθε τάξη.
 • Διαδραστικός Πίνακας για κάθε τάξη.
 • Τρισδιάστατος Εκτυπωτής.
 • Κινητή μονάδα φορητών Η/Υ για την υλοποίηση της ψηφιακής τάξης με την εξασφάλιση laptop και διαδικτύου για κάθε μαθητή.
 • Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού και Αξιολόγησης (LMS)

Οι μαθητές που επιθυμούν την περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση στον τομέα της Πληροφορικής έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στον Όμιλο Πληροφορικής που λειτουργεί στη βαθμίδα του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Μέσα από τον Όμιλο αυτό, οι μαθητές προετοιμάζονται για να λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, όπου σημειώνουν σημαντικές διακρίσεις όπως διάκριση για τους μαθητές Γυμνασίου (10 μαθητές στους 100 καλύτερους της Ελλάδας) στον Διεθνή Διαγωνισμό Microsoft Specialist, 3η θέση στο Διεθνή Διαγωνισμό Πληροφορικής «Thinkquest» της Oracle ανάμεσα σε 2.102 ομάδες που συμμετείχαν από όλον τον κόσμο κ.λπ.

Όσοι μαθητές επιθυμούν τη συστηματικότερη και σε μεγαλύτερο βάθος ενασχόληση με την Τεχνολογία και τη Ρομποτική έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους αντίστοιχους Ομίλους που λειτουργούν τόσο στη βαθμίδα του Δημοτικού (Knex και Ρομποτικής) όσο και στη βαθμίδα του Γυμνασίου και Λυκείου (Ρομποτικής, F1 in Schools).

Μέσα από τους συγκεκριμένους Ομίλους, οι μαθητές προετοιμάζονται για να λάβουν μέρος σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (στην οποία η Εκπαιδευτική Αναγέννηση έχει εκπροσωπήσει επανειλημμένως την Ελλάδα με εξαιρετικές επιδόσεις  ) καθώς και τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό F1 in Schools, στον οποίο όλα τα τελευταία χρόνια η ομάδα μας σημειώνει υψηλότατες διακρίσεις που της επιτρέπουν τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 in Schools.

Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, συχνή είναι η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων όπως οι εξής:

 • Επίσκεψη και επιμόρφωση του προσωπικού στη διεθνή έκθεση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, BETT η οποία γίνεται στο Λονδίνο κάθε Ιανουάριο
 • Στοχευμένες Επισκέψεις σε εταιρείες τεχνολογίας για όλους τους μαθητές μας (όπως στη Microsoft, στην Innora, στη Wind, στη Siemens κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή σε ημερίδες της Microsoft
 • Διοργάνωση ημερίδων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (safer internet)

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά

ΑΓΓΛΙΚΑ

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, τα Αγγλικά διδάσκονται ως η πρώτη ξένη γλώσσα από το Προνηπιαγωγείο και παραμένουν υποχρεωτικό μάθημα ως τη Γ΄ Λυκείου. Στόχος μας είναι οι μαθητές, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Σχολείο μας,

να έχουν κατακτήσει την αγγλική γλώσσα σχεδόν σαν μητρική, στοιχείο που θα τους διασφαλίσει ένα ισχυρό εφόδιο στην περαιτέρω πορεία τους στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, στη διεθνοποιημένη κοινωνία που θα ζήσουν.

να έχουν κατακτήσει τα διπλώματα γλωσσομάθειας έως και την Α΄ Λυκείου, προκειμένου στη συνέχεια να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στην προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα,

οι μαθητές των πιο προχωρημένων επιπέδων κατακτούν το F.C.E. στην α΄ Γυμνασίου και το  C.P.E. στη γ΄ Γυμνασίου

οι υπόλοιποι μαθητές κατακτούν το F.C.E. στη β΄ Γυμνασίου και το C.P.E. στην Α΄ Λυκείου.

Η έμφαση που δίνουμε στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και η αποτελεσματικότητά του Προγράμματος Σπουδών αποδεικνύεται :

 • από τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων, τα οποία κάθε χρόνο κινούνται πολύ παραπάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.
 • από τις πολλές και υψηλές διακρίσεις που κατακτούν οι μαθητές μας κάθε χρόνο στα αγγλόφωνα Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια και Διαγωνισμούς στα οποία λαμβάνουν μέρος.

Σε όλες τις βαθμίδες εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Σπουδών στην αγγλική γλώσσα με τους εξής τρόπους:

 • Διδασκαλία από καθηγητές με εμπειρία και συναίσθηση ευθύνης για το αποτέλεσμα της διδασκαλίας τους στους μαθητές
 • Χωρισμός των τμημάτων σε επίπεδα, προκειμένου κάθε μαθητής να δουλεύεται σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και ρυθμό, προκειμένου να αποδίδει περισσότερο και να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια της ομάδας.
 • Μικρός αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα Αγγλικών
 • Συνεχής αξιολόγηση των μαθητών τόσο μέσω γραπτών εξετάσεων (κουίζ, ορθογραφίες, εκθέσεις, προσομοιωτικά διαγωνίσματα, ατομικές και ομαδοσυνεργατικές εργασίες) όσο και καθημερινά, μέσω της συμμετοχής τους στο μάθημα, προκειμένου να βρίσκονται κάθε χρονική στιγμή στο επίπεδο στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις επιδόσεις τους
 • Αξιοποίηση της μεθοδολογίας CLIL (Content Integrated Learning), της διδασκαλίας, δηλαδή, του γλωσσικού αντικειμένου βιωματικά, μέσα σε ένα κείμενο, όπως θα το συναντούσαμε σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, σε μια εποχή όπου τα πάντα αλληλεπιδρούν και συνδέονται.
 • Επιλογή των κατάλληλων για κάθε επίπεδο εκπαιδευτικών βιβλίων από όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους
 • Σημειώσεις – βοηθήματα ύλης των διδασκόντων, τα οποία το σχολείο μας εκδίδει, εστιασμένα στις ανάγκες του κάθε τμήματος ξεχωριστά
 • Αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα ως καθημερινού εργαλείου διδασκαλίας και νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 • Πρόσβαση σε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες και ντοκιμαντέρ, τραγούδια, επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες)
 • Συστηματικό πρόγραμμα ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων (Readers) ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών
 • Projects και κατασκευές σχετικά με έθιμα και γιορτές, τα οποία φέρνουν τα παιδιά σε βιωματική επαφή με τον πολιτισμό των αγγλόφωνων χωρών.
 • Παρακολούθηση αλλά και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων στην αγγλική γλώσσα
 • Δωρεάν θερινά επαναληπτικά ενισχυτικά μαθήματα για όσους μαθητές του Δημοτικού το έχουν ανάγκη
 • Δωρεάν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων της αγγλικής γλώσσας για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
 • Λειτουργία αγγλόφωνων Ομίλων από το Δημοτικό έως και το Λύκειο
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε αγγλόφωνα Διεθνή Συνέδρια Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Harvard Model Congress Europe – The Hague International Model United Nations κ.λπ.), καθώς και σε Πανελλήνια Συνέδρια M.U.N.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε αγγλόφωνους Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς Forensics-Debate (World Scholar’s Cup & Tournament of Campions of Yale – Πανελλήνιος Διαγωνισμός Forensics κ.λπ.)
 • Στενή παιδαγωγική συνεργασία του Σχολείου μας με το Cambridge University, του οποίου είμαστε πιστοποιημένο κέντρο εξετάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι επίσημες εξετάσεις διεξάγονται στον χώρο του Σχολείου, γεγονός που βοηθά τα παιδιά, καθώς πρόκειται για ένα οικείο σε αυτά περιβάλλον.
 • Παρακολούθηση θερινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας
 • Αγγλόφωνο Summer Camp

ΓΑΛΛΙΚΑ

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, τα Γαλλικά διδάσκονται ως γλώσσα επιλογής από τη

Γ΄ Δημοτικού και παραμένουν υποχρεωτικό μάθημα ως τη γ΄ Γυμνασίου. Στην Α΄ Λυκείου είναι μάθημα επιλογής.

Η έμφαση που δίνουμε στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και η αποτελεσματικότητά του Προγράμματος Σπουδών αποδεικνύεται από τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων, τα οποία κάθε χρόνο κινούνται πολύ παραπάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Γ΄ Δημοτικού

Στόχος της διδασκαλίας των Γαλλικών στη Γ΄ Δημοτικού είναι η μύηση και εξοικείωση με τη γαλλική γλώσσα, με παιγνιώδη και θεατρικό τρόπο. Δίδεται έμφαση στον προφορικό λόγο και στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας, στην ανάπτυξη φωνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και στη συναισθηματική τους συμμετοχή.

Δ, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε επίπεδα, αναπτύσσουν σταδιακά τις τέσσερις δεξιότητες, έτσι όπως τις ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες: ακουστική – γραπτή κατανόηση και γραπτή – προφορική παραγωγή λόγου.

Τελειώνοντας τη βαθμίδα του Δημοτικού, ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει στα Γαλλικά, για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής.

Στο τέλος της ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές αποκτούν το πρώτο πτυχίο στα Γαλλικά (Delf A1).

α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου

Στόχος της διδασκαλίας των Γαλλικών στο Γυμνάσιο είναι να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν με άνεση και επάρκεια τη γαλλική γλώσσα σε ποικίλες συνθήκες, να εμβαθύνουν στη γνώση ενός πλούσιου πολιτισμού, αυτού της Γαλλίας και του γαλλόφωνου κόσμου, και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να κινούνται άνετα στις γαλλόφωνες χώρες.

Τέλος, στο Γυμνάσιο, οι μαθητές συνεχίζουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου, με σκοπό την απόκτηση περαιτέρω διπλωμάτων, τα οποία αποτελούν σημαντικά εφόδια για τις σπουδές και το επαγγελματικό τους μέλλον. Συγκεκριμένα, στη β΄ Γυμνασίου οι μαθητές αποκτούν το Β1 και στη γ΄ Γυμνασίου το Β2.

Στην Α΄ Λυκείου, τα Γαλλικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής για όσους μαθητές ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διπλώματος C1. Τέλος, στη Γ΄ Λυκείου γίνεται η προετοιμασία για την εξέταση της γαλλικής γλώσσας τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για όσους μαθητές επιλέξουν τη γαλλική φιλολογία.

Σε όλες τις βαθμίδες εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Σπουδών στη γαλλική γλώσσα με τους εξής τρόπους:

 • Διδασκαλία από καθηγητές με εμπειρία και συναίσθηση ευθύνης για το αποτέλεσμα της διδασκαλίας τους στους μαθητές
 • Κατάταξη μαθητών σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, που αντιστοιχούν στο επίπεδο των γνώσεών τους
 • Χωρισμός των τμημάτων σε επίπεδα, προκειμένου κάθε μαθητής να δουλεύεται σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και ρυθμό, προκειμένου να αποδίδει περισσότερο και να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια της ομάδας.
 • Μικρός αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα Γαλλικών
 • Συνεχής αξιολόγηση των μαθητών τόσο μέσω γραπτών εξετάσεων (κουίζ, ορθογραφίες, εκθέσεις, προσομοιωτικά διαγωνίσματα, ατομικές και ομαδοσυνεργατικές εργασίες) όσο και καθημερινά, μέσω της συμμετοχής τους στο μάθημα, προκειμένου να βρίσκονται κάθε χρονική στιγμή στο επίπεδο στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις επιδόσεις τους
 • Αξιοποίηση της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης για την καλύτερη αφομοίωσή της
 • Επιλογή των κατάλληλων για κάθε επίπεδο εκπαιδευτικών βιβλίων από όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους
 • Σημειώσεις – βοηθήματα ύλης τα οποία το σχολείο μας εκδίδει, εστιασμένα στις ανάγκες του κάθε τμήματος ξεχωριστά
 • Αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα ως καθημερινού εργαλείου διδασκαλίας και νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 • Πρόσβαση σε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες και ντοκιμαντέρ, τραγούδια, επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες)
 • Συστηματικό πρόγραμμα ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών
 • Βιωματική επαφή με τον πολιτισμό των γαλλόφωνων χωρών μέσα από το Θεατρικό παιχνίδι, την εκμάθηση τραγουδιών, τη μελέτη της χώρας και του πολιτισμού και την αναβίωση γαλλικών εθίμων
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Δωρεάν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων της γαλλικής γλώσσας για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
 • Σύμβαση Συνεργασίας (Convention de Partenariat) με το Γαλλικό Ινστιτούτο, η οποία ανανεώθηκε το 2016. Κριτήρια για την ανανέωση αυτής της συνεργασίας είναι ο μεγάλος αριθμός μαθητών που επιλέγουν Γαλλικά και συμμετέχουν στις εξετάσεις, καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις, τα οποία είναι κάθε χρόνο σταθερά υψηλότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, τα Γερμανικά διδάσκονται ως γλώσσα επιλογής από τη Γ΄ Δημοτικού και παραμένουν υποχρεωτικό μάθημα ως τη γ΄ Γυμνασίου. Στην Α΄ Λυκείου είναι μάθημα επιλογής.

Η έμφαση που δίνουμε στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και η αποτελεσματικότητά του Προγράμματος Σπουδών αποδεικνύεται από τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων, τα οποία κάθε χρόνο κινούνται πολύ παραπάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

 

Γ΄ Δημοτικού

Στόχος της διδασκαλίας των Γερμανικών στη Γ΄ Δημοτικού είναι η μύηση και εξοικείωση με τη γερμανική γλώσσα, με παιγνιώδη και θεατρικό τρόπο. Δίδεται έμφαση στον προφορικό λόγο και στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας, στην ανάπτυξη φωνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και στη συναισθηματική τους συμμετοχή.

Δ, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε επίπεδα, αναπτύσσουν σταδιακά τις τέσσερις δεξιότητες, έτσι όπως τις ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες: ακουστική – γραπτή κατανόηση και γραπτή – προφορική παραγωγή λόγου.

Τελειώνοντας τη βαθμίδα του Δημοτικού, ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει στη γερμανική γλώσσα, για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής.

Στο τέλος της ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές αποκτούν το πρώτο πτυχίο στα Γερμανικά (A1).

α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου

Στόχος της διδασκαλίας των Γερμανικών στο Γυμνάσιο είναι να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν με άνεση και επάρκεια τη γερμανική γλώσσα σε ποικίλες συνθήκες, να εμβαθύνουν στη γνώση του γερμανικού πολιτισμού και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να κινούνται άνετα στις γερμανόφωνες χώρες.

Τέλος, στο Γυμνάσιο, οι μαθητές συνεχίζουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γκαίτε, με σκοπό την απόκτηση περαιτέρω διπλωμάτων, τα οποία αποτελούν σημαντικά εφόδια για τις σπουδές και το επαγγελματικό τους μέλλον. Συγκεκριμένα, στην α΄ Γυμνασίου οι μαθητές αποκτούν το Α2, στη β΄ Γυμνασίου το Β1  και στη γ΄ Γυμνασίου το Β2. Στην Α΄ Λυκείου, τα Γερμανικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής για όσους μαθητές ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διπλώματος C1. Τέλος, στη Γ΄ Λυκείου γίνεται η προετοιμασία για την εξέταση της γερμανικής γλώσσας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Test Daf) για  όσους μαθητές επιλέξουν τη γερμανική φιλολογία.

Σε όλες τις βαθμίδες εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Σπουδών στη γερμανική γλώσσα με τους εξής τρόπους:

 • Διδασκαλία από καθηγητές με εμπειρία και συναίσθηση ευθύνης για το αποτέλεσμα της διδασκαλίας τους στους μαθητές
 • Χωρισμός των τμημάτων σε επίπεδα, προκειμένου κάθε μαθητής να δουλεύεται σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και ρυθμό, προκειμένου να αποδίδει περισσότερο και να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια της ομάδας.
 • Μικρός αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα Γερμανικών
 • Συνεχής αξιολόγηση των μαθητών τόσο μέσω γραπτών εξετάσεων (κουίζ, ορθογραφίες, εκθέσεις, προσομοιωτικά διαγωνίσματα, ατομικές και ομαδοσυνεργατικές εργασίες) όσο και καθημερινά, μέσω της συμμετοχής τους στο μάθημα, προκειμένου να βρίσκονται κάθε χρονική στιγμή στο επίπεδο στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις επιδόσεις τους
 • Αξιοποίηση της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης για την καλύτερη αφομοίωσή της
 • Επιλογή των κατάλληλων για κάθε επίπεδο εκπαιδευτικών βιβλίων από όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους
 • Σημειώσεις – βοηθήματα ύλης τα οποία το σχολείο μας εκδίδει, εστιασμένα στις ανάγκες του κάθε τμήματος ξεχωριστά
 • Αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα ως καθημερινό εργαλείο διδασκαλίας και νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 • Πρόσβαση σε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες και ντοκιμαντέρ, τραγούδια, επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες)
 • Συστηματικό πρόγραμμα ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών
 • Βιωματική επαφή με τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών μέσα από το Θεατρικό παιχνίδι, την εκμάθηση τραγουδιών, τη μελέτη της χώρας και του πολιτισμού και την αναβίωση γερμανικών εθίμων
 • Δωρεάν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων της γερμανικής γλώσσας για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
 • Στενή παιδαγωγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών και το Αυστριακό Ινστιτούτο ÖSD, προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότερη προετοιμασία των μαθητών μας για την απόκτηση των πτυχίων Γερμανικών καθώς και η διασφάλιση των πάντα πολύ υψηλών διακρίσεων.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, προκειμένου οι μαθητές να παρακολουθήσουν εκθέσεις, διαδραστικά παιχνίδια και άλλα πολιτιστικά κι εκπαιδευτικά δρώμενα.

Καλλιτεχνική Αγωγή

Εικαστικά
Θέατρο
Μουσική

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η διδασκαλία των Εικαστικών σε όλες τις βαθμίδες έχει ως στόχο:

 • να γνωρίσει ο μαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να εμβαθύνει σε αυτές και να τις απολαύσει μέσα από δραστηριότητες έρευνας, μελέτης αλλά και δημιουργίας έργων. να καλλιεργηθεί ως δημιουργός και ως φιλότεχνος θεατής μέσα από τη γνώση και την κατανόηση στοιχείων της τέχνης
 • να κατανοήσει ο μαθητής τη συμβολή των τεχνών στον ανθρώπινο πολιτισμό, μέσα από την κριτική προσέγγιση και την ανάλυση των εικαστικών έργων
 • να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, τη συμμετοχή στις εικαστικές τέχνες και, μέσα από όλα αυτά, την αυτοπεποίθηση του μαθητή
 • να προάγει τον αλληλοσεβασμό των μελών της σχολικής κοινότητας, μαθαίνοντας τους μαθητές να μην έχουν προκαταλήψεις απέναντι σε έργα πολύ διαφορετικά από τα δικά τους.

Στα δύο πλήρως εξοπλισμένα Εργαστήρια Εικαστικών του Σχολείου μας, οι μαθητές, σύμφωνα με τις προτάσεις του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας εξοικειώνονται με υλικά και εργαλεία κι έρχονται σε επαφή με ποικίλες τεχνικές.

Στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού, το μάθημα των Εικαστικών κινείται πάνω σε 4 κεντρικούς άξονες που είναι το σχέδιο, το χρώμα, η γραμμή και η σύνθεση, ενώ, παράλληλα, ο μαθητής εξοικειώνεται με τα διάφορα υλικά, όπως νερομπογιές, υδατοδιαλυτές ξυλομπογιές και μαρκαδόρους.

Στη Γ΄ Δημοτικού, οι μαθητές εξοικειώνονται περισσότερο με τεχνικές ζωγραφικής και με τη χρήση των υλικών, δουλεύοντας το χρώμα μέσα από τη μελέτη κι αναπαραγωγή/μετάπλαση έργων, όπως του Van Gogh, του Derain και άλλων σημαντικών Ελλήνων ή ξένων δημιουργών που χρησιμοποιούσαν το χρώμα με ιδιαίτερο τρόπο. Παράλληλα, εμβαθύνουν στο σχέδιο, παρατηρώντας και δουλεύοντας σε έργα που αναδεικνύουν την προοπτική, τον χώρο, τη δομή και τον όγκο, χτίζοντας τις βάσεις για την αναγνώριση μορφικών και δομικών στοιχείων σε έργα τέχνης, ερμηνεύοντας τα με απλό τρόπο.

Στη Δ΄ Δημοτικού, οι μαθητές διδάσκονται κεραμική στις διαφορετικές εκφάνσεις της (αντικείμενο, ανάγλυφο, ολόγλυφο) και ζωγραφική σε καμβά με τέμπερες ή ακρυλικά, όπου πειραματίζονται με διάφορα υλικά και ποικίλες τεχνικές.

Στην Ε΄ Δημοτικού, οι μαθητές διδάσκονται περαιτέρω τη χρήση υλικών και τεχνικών, μέσα από τη μελέτη έργων Ελλήνων ή ξένων εικαστικών καλλιτεχνών, έτσι ώστε να μπορούν να παράξουν έργα με τονικές διαβαθμίσεις ή αποχρώσεις. Παράλληλα, εξοικειώνονται με την απόδοση της προοπτικής και του χώρου. Με απλούς όρους, μπορούν να σχολιάσουν ένα έργο τέχνης και να κατανοήσουν βασικές διαφορές σε σημαντικά κινήματα τέχνης όπως ο ρεαλισμός, ο κυβισμός, η αφαίρεση κ.λπ.

Στη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές ασχολούνται με μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική των Εικαστικών, την τεχνική της χαρακτικής σε λινόλεουμ, ένα συνθετικό υλικό, παράγωγο του πετρελαίου, που προσομοιάζει στο μαλακό ξύλο και προσφέρεται για χαρακτική στο Σχολείο.

Στην α΄, β΄ και γ΄ Γυμνασίου, μέσα από τη σύνδεση της καλλιτεχνικής έκφρασης με την κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα, ο μαθαίνει να αξιολογεί και να αντιλαμβάνεται μορφές τέχνης της εποχής του, οξύνει την οπτική του αντίληψη και  συνειδητοποιεί και καλλιεργεί τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις του. Το επιμέρους πρόγραμμα των τάξεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προτάσεις του ενιαίου προγράμματος σπουδών και μπορεί να περιλαμβάνει σχέδιο με μολύβι ή πενάκι, ζωγραφική με υδατοδιαλυτά χρώματα, γραφιστική, γλυπτική με σύρμα και χαρτοπολτό, χαρακτική σε λινόλεουμ, και άλλα αντικείμενα, συχνά μέσα από τη μελέτη έργων σημαντικών καλλιτεχνών.

Στην Α΄ Λυκείου, παρέχεται η δυνατότητα του μαθήματος επιλογής «Καλλιτεχνική παιδεία», μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση των Εικαστικών, με ισόρροπη κατανομή του χρόνου τόσο στη θεωρία της Τέχνης όσο και στο εργαστήριο.

ΘΕΑΤΡΟ

Η Θεατρική Αγωγή, ενταγμένη ως αυτόνομο μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στον τομέα της ψυχοσωματικής, κοινωνικής και επικοινωνιακής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.

Μέσα από την πρακτική του Θεατρικού Παιχνιδιού και του Εκπαιδευτικού Δράματος, πέρα από τη γνωριμία με τα γνωστικά αντικείμενα της τέχνης του θεάτρου, οι μαθητές αποκομίζουν ουσιαστικά οφέλη:

 • εξερεύνηση και αποδέσμευση της δημιουργικότητας και της φαντασίας
 • εξωτερίκευση των σκέψεων και συναισθημάτων
 • εξάσκηση των εκφραστικών μέσων (φωνή, κίνηση, λόγος, ψυχοσωματική έκφραση)
 • ενίσχυση του συλλογικού πνεύματος και της αυτοπειθαρχίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου
 • χαρά της συμμετοχής σε μια συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία και ικανοποίηση από το τελικό αποτέλεσμα
 • απόλαυση και αποφόρτιση μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, το οποίο βοηθά το παιδί να μαθαίνει βιωματικά να σκέφτεται, να εργάζεται, να δημιουργεί, να συγκεντρώνεται και, πάνω απ’ όλα, να δοκιμάζει τις δυνάμεις του
 • ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσα από την έκθεση στο κοινό
 • συνειδητοποίηση και χρήση του φανταστικού & του πραγματικού, του υπαρκτού & του ανύπαρκτου, του συγκεκριμένου & του αφηρημένου, του υποκειμενικού & του αντικειμενικού, των εννοιών του χώρου και του χρόνου
 • προώθηση της ορθής χρήσης της γλώσσας, του προφορικού και γραπτού λόγου
 • μύηση στη μαγεία της Δραματικής Τέχνης και βαθύτερη γνωριμία με τους μεγάλους δραματουργούς, όπως ταιριάζει στον αυριανό καλλιεργημένο πολίτη με γνώση της Τέχνης, υψηλή αισθητική, απαιτητικά κριτήρια και ευαισθησία στο «ωραίο».

 

Για τους λόγους αυτούς, στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη Θεατρική Αγωγή, η οποία διδάσκεται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές Θεατρολογίας.

Από το Προνηπιαγωγείο έως τη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές κάθε χρόνο παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό μια υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων θεατρική παράσταση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και όχι μια επιλεγμένη θεατρική ομάδα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν παραστάσεις τόσο σε διάφορα είδη του κλασικού θεάτρου όσο και σε πρωτοποριακές μορφές έκφρασης και δημιουργίας, όπως το Μαύρο Θέατρο.

Επίσης, στη βαθμίδα του Γυμνασίου και του Λυκείου, όσοι μαθητές έχουν μια ιδιαίτερη κλίση στον τομέα του Θεάτρου, έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω ενασχόλησης με αυτό μέσα από τη συμμετοχή τους στον Θεατρικό Όμιλο και σε Πανελλήνιους Θεατρικούς Διαγωνισμούς.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, πιστεύουμε ότι η ενασχόληση με τη μουσική βοηθά σημαντικά στην πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή κάθε ηλικίας.

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Μουσικής είναι

 • η εξερεύνηση των ήχων που παράγονται είτε μέσω του σώματος, είτε στο περιβάλλον, είτε από διάφορα ηχογόνα αντικείμενα, είτε από τα μουσικά όργανα των τριών οικογενειών (κρουστά, πνευστά, έγχορδα).
 • η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία της μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου
 • η απόκτηση βασικής εκπαίδευσης στη μουσική, όπως είναι η ιστορική εξέλιξη της μουσικής, η αναγνώριση των μουσικών οργάνων, η διάκριση των μουσικών ειδών και ρευμάτων, καθώς και η εκμάθηση της μουσικής ανάγνωσης και γραφής.
 • η οικοδόμηση μιας διά βίου σχέσης με τη μουσική, μέσα από τους τρεις άξονες μουσικών δραστηριοτήτων (Ακρόαση, Εκτέλεση με φωνή και με μουσικά όργανα, Αυτοσχεδιασμός).
 • η ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας και τονικής ακρίβειας των μαθητών
 • η συμβολή της μουσικής στη ψυχική και αισθητική καλλιέργεια του μαθητή
 • η καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι στη μουσική μέσα από την αναγνώριση της σημασίας της στην ιστορική εξέλιξη όλων των πολιτισμών

Το μάθημα πραγματοποιείται στις δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες Μουσικής του Σχολείου μας, που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε μουσικά όργανα και οπτικοακουστικό υλικό.

Η διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής γίνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους στο αντικείμενο καθηγητές

Επιπλέον, όσοι μαθητές έχουν ιδιαίτερη κλίση κι ενδιαφέρον για τη Μουσική εντάσσονται στον Όμιλο Χορωδίας (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) και στον Όμιλο Μουσικών Συγκροτημάτων (Γυμνάσιο και Λύκειο) και συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών και σε ενδοσχολικές και εξωσχολικές συναυλίες.

 

Αθλητισμός

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Αθλητικές Δραστηριότητες, που εμπλουτίζουν το καθημερινό πρόγραμμα του  Δημοτικού. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Σχολείου μας ο κάθε μαθητής μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες εκγύμνασης και δημιουργικής εκτόνωσης μέσα από ατομικά και ομαδικά αθλήματα, καλλιεργώντας έτσι, πέρα από τη φυσική αγωγή, και την κοινωνικότητά του.

Στο Δημοτικό, πέρα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία Παραδοσιακών Χορών. Επίσης, κάθε μαθητής επιλέγει δύο αθλητικές δραστηριότητες, καθεμία από τις οποίες παρακολουθεί δύο φορές την εβδομάδα.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές συμμετέχουν σε επιδείξεις (ανοιχτά μαθήματα) των αθλητικών δραστηριοτήτων που παρακολούθησαν τη σχολική χρονιά

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε ποιες δραστηριότητες μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές του Δημοτικού ανά τάξη:

Κολύμβηση Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Καράτε Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Τένις Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Μπαλέτο Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’  Δημοτικού
Ποδόσφαιρο Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’  Δημοτικού
Στίβος Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’  Δημοτικού
Μπάσκετ Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Μοντέρνος χορός Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Βόλεϊ Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Water polo Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Επίσης, μέσα από τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε ενδοσχολικούς αγώνες αλλά και διασχολικά, πανελλήνια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το Σχολείο μας, επίσης, συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο στη διοργάνωση του Α.Σ.Ι.Σ. (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων).

Όμιλοι

Στην «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», πέρα από το υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό έργο, προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές μας τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ομίλους, με υπεύθυνους καθηγητές από το διδακτικό της προσωπικό ή και με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, με σκοπό να καλλιεργήσουμε κλίσεις και ταλέντα των μαθητών μας, αλλά και να τους εξασφαλίσουμε την ευκαιρία να ασχοληθούν με επιστήμες και δράσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και αγαπούν.

Θεματική ενότητα: Λόγος (Ρητορική & Επικοινωνία)

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μελετούν και να αναλύουν σοβαρά θέματα που τους απασχολούν, να μαθαίνουν πώς να αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την επιχειρηματολογία, να ασκούν με αυτοπεποίθηση τεκμηριωμένο προφορικό λόγο και να εξασκούνται στο «λογοάθλημα» της αντιλογίας.

Οι μαθητές μελετούν και αναλύουν σοβαρά θέματα που τους απασχολούν, αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και μαθαίνουν να ασκούν με αυτοπεποίθηση τεκμηριωμένο προφορικό λόγο στην αγγλική γλώσσα. Μέσα από το σύνολο των συμμετεχόντων και ύστερα από επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια, στελεχώνονται ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε σχετικούς πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Οι μαθητές αναλύουν, στην αγγλική γλώσσα, ενδιαφέροντα για την ηλικία τους θέματα και τα παρουσιάζουν σε κοινό, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους, αλλά και συμμετέχουν σε θεατρικά σκετσάκια. Σημειώνουμε ότι τo Oratory και το Duet Acting είναι αθλήματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Forensics, στον οποίο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μεγαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου – Λυκείου.

Οι μαθητές του Ομίλου, παίζοντας με τις λέξεις, μαθαίνουν την ιστορική τους προέλευση, την ετυμολογία τους, αλλά και τη σωστή χρήση τους. Έτσι, χρησιμοποιούν ορθότερα τις διάφορες έννοιες, ανακαλύπτουν και απολαμβάνουν τη μαγεία και την αξία της ελληνικής γλώσσας και, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους, διευρύνουν τα όρια της σκέψης τους.

Οι μαθητές μυούνται στις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας μέσα από την καταγραφή και τον σχολιασμό των γεγονότων της σχολικής και ευρύτερης κοινωνικής ζωής, και συμβάλλουν στη δημιουργία της δικής τους μαθητικής εφημερίδας.

Με ερέθισμα μια εικόνα, μια είδηση, ένα γεγονός ή την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου που στοχευμένα επιλέγεται κάθε φορά, οι μαθητές ασκούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου -πεζού ή ποιητικού- με ανάλογο λεξιλόγιο, δομή και ύφος. Με άλλα λόγια, γίνονται οι μικροί μας ποιητές και λογοτέχνες!

Θεματική ενότητα: Θετικές Επιστήμες

Στόχος του Ομίλου αυτού είναι οι μαθητές, αναλαμβάνοντας ρόλο «μικρών επιστημόνων», να εξοικειωθούν με την έρευνα, να βιώσουν την πειραματική διαδικασία στις επιστήμες της Φυσικής και της Χημείας και, αναμιγνύοντας υλικά, να διαπιστώσουν με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο ότι η επιστήμη αφορά την καθημερινότητά μας και είναι προσιτή σε όλους.

Οι μαθητές αναπτύσσουν τη μαθηματική τους σκέψη, μέσα από την επίλυση προβλημάτων μαθηματικών και λογικής. Ο Όμιλος απευθύνεται ΜΟΝΟ σε μαθητές που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες της μαθηματικής σκέψης και στρατηγικές, οι οποίες σχετίζονται με τη λογική – μαθηματική νοημοσύνη τους. Στόχος του Ομίλου Μαθηματικών ΔΕΝ είναι να λειτουργήσει ενισχυτικά σε τυχόν αδυναμίες ή να προετοιμάσει συμμετοχή σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, αλλά να καλλιεργήσει την αγάπη για τα Μαθηματικά.

Στον όμιλο αυτόν οι μαθητές αναπτύσσουν τις γνώσεις τους σχετικά με θέματα της σύγχρονης Φυσικής από τους κλάδους της Κοσμολογίας, Αστρονομίας, Διαστημικής, Αστροβιολογίας, Νανοτεχνολογίας και Κβαντικής Φυσικής. Ενημερώνονται, επίσης, για καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές και για τα ερευνητικά αποτελέσματα των σύγχρονων διεθνών ερευνητικών φορέων.

Όσοι μαθητές επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος.

Η Βιολογία περιμένει τους «μικρούς βιολόγους» σε ένα αληθινό εργαστήριο να την ανακαλύψουν! Μέσα από την παρατήρηση στα μικροσκόπια δειγμάτων ζωικών και φυτικών οργανισμών αλλά και με σχετικά συναρπαστικά πειράματα, ξεκλειδώνουν τα μυστικά της επιστήμης της ζωής!

Θεματική ενότητα: Πληροφορική & Τεχνολογία

Χρησιμοποιώντας τα εκπαιδευτικά πακέτα KNEX, οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές αρχές της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Μέσα από απλές αλλά και πιο σύνθετες κατασκευές, οι μαθητές μαθαίνουν, αξιοποιώντας τα χέρια τους και το μυαλό τους, να εργάζονται ομαδικά με σκοπό την υλοποίηση του στόχου της τελικής κατασκευής.

Σε αυτόν τον Όμιλο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε λεπτούς χειρισμούς, να ασκήσουν τη μεθοδικότητα, την παρατηρητικότητα και την προσοχή τους, μέσα από την κατασκευή μοντέλων σε κλίμακα, κομμάτι-κομμάτι.

Σκοπός του Ομίλου είναι η γνωριμία των μαθητών με την Εκπαιδευτική Ρομποτική, η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι, μετατρέποντας την εκπαίδευση σε διασκεδαστική δραστηριότητα και διεγείροντας το ενδιαφέρον του παιδιού για την επιστήμη, την πληροφορική και την τεχνολογία. Οι μαθητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν παίζοντας, να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο WeDo της Lego. Η σειρά Lego WeDo και, εν συνεχεία, Mindstorms, συνιστά ένα ευέλικτο μέσο για σχεδιασμό και κατασκευές, καθώς προσφέρει «οικοδομικά» υλικά (τουβλάκια, γρανάζια, τροχούς, τροχαλίες κ.ά), αισθητήρες για τη μετάδοση δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικές συσκευές (κινητήρες, λαμπτήρες κ.ά.).

Σκοπός του Ομίλου είναι η γνωριμία των μαθητών με την Εκπαιδευτική Ρομποτική, η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι, μετατρέποντας την εκπαίδευση σε διασκεδαστική δραστηριότητα και διεγείροντας το ενδιαφέρον του παιδιού για την επιστήμη, την πληροφορική και την τεχνολογία. Οι μαθητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν παίζοντας, να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο WeDo της Lego. Η σειρά Lego WeDo και, εν συνεχεία, Mindstorms, συνιστά ένα ευέλικτο μέσο για σχεδιασμό και κατασκευές, καθώς προσφέρει «οικοδομικά» υλικά (τουβλάκια, γρανάζια, τροχούς, τροχαλίες κ.ά), αισθητήρες για τη μετάδοση δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικές συσκευές (κινητήρες, λαμπτήρες κ.ά.).

Ο Όμιλος αυτός προσφέρει στους λάτρεις της Πληροφορικής επιπλέον γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των υπολογιστών και αναπτύσσει τις δεξιότητές τους μέσα από ποικίλα προγράμματα που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για το μέλλον.

Θεματική ενότητα: Άνθρωπος, Κοινωνικό και Φυσικό Περιβάλλον

Οι μαθητές, αναλαμβάνοντας ρόλο «μικρών αρχιτεκτόνων», εξοικειώνονται με την επιστήμη της αρχιτεκτονικής και μαθαίνουν βασικούς σταθμούς της ιστορικής της εξέλιξης και χαρακτηριστικά των διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών. Συγχρόνως, σχεδιάζουν και δημιουργούν μακέτες κτισμάτων/αντικειμένων αξιοποιώντας πλήθος υλικών καθώς και την τεχνική υποδομή του σχολείου μας (3D printer).

Σκοπός του Ομίλου είναι η  γνωριμία με τον συναρπαστικό κόσμο της Διαφήμισης. Οι μαθητές γνωρίζουν τα διάφορα είδη Διαφήμισης (σε έντυπα μέσα, ραδιοφωνική, τηλεοπτική΄, αφίσα, διαδικτυακή κ.λπ.), όπως και τα τμήματα που εμπλέκονται για τη δημιουργία μιας διαφήμισης (δημιουργικό, media, παραγωγής κ.λπ.). Στη συνέχεια, εφαρμόζουν στην πράξη όσα μαθαίνουν, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις δικές τους διαφημιστικές καμπάνιες.

Σκοπός του Ομίλου είναι η ενίσχυση του πνεύματος της Επιχειρηματικότητας στις μικρές ηλικίες. Οι μαθητές γνωρίζουν τα τμήματα που απαρτίζουν μια επιχείρηση και δημιουργούν τη δική τους Εικονική Επιχείρηση, αναλαμβάνοντας ο καθένας κάποια θέση μέσα σε αυτή. Τέλος, δημιουργούν το δικό τους πρωτότυπο προϊόν και σχεδιάζουν τρόπους προώθησής του.

Αντικείμενο του Ομίλου είναι η βαθύτερη γνωριμία των μαθητών με τη φύση, η απόκτηση γνώσης για την ουσιαστική προστασία της και η πρακτική ενασχόληση με την κηπουρική μέσα από την καλλιέργεια και φροντίδα δέντρων, φυτών και εποχιακών λαχανικών.

Οι μαθητές «ταξιδεύουν» σε μέρη της Ελλάδας αλλά και σε χώρες όλου του κόσμου μέσα από την παραδοσιακή κουζίνα κάθε τόπου, γνωρίζοντας τις γεύσεις και τις διατροφικές συνήθειες της χώρας μας, αλλά και άλλων χωρών.

Θεματική ενότητα: Τέχνες

Οι μαθητές μυούνται στη μουσική αρμονία και στην τεχνική του χορωδιακού τραγουδιού και μαθαίνουν από νωρίς να αγαπούν το καλό και ποιοτικό τραγούδι, αναπτύσσοντας την ομαδικότητα και τη συνεργασία, προκειμένου να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Οι μαθητές, μέσα από διάφορες τεχνικές, μυούνται στην καλλιτεχνική δημιουργία, εκφράζουν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους και, με πρωτότυπο τρόπο, υλοποιούν τις εμπνεύσεις τους, τις οποίες εκθέτουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά και συμμετέχουν σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ζωγραφικής και σε Διεθνή Προγράμματα Τέχνης.

Οι μαθητές, μέσα από τη διδασκαλία των βασικών χορών του τόπου μας, μυούνται στην ελληνική χορευτική παράδοση και μαθαίνουν να την αγαπούν και να την εκτιμούν. Από τον Όμιλο στελεχώνεται η ομάδα Α.Σ.Ι.Σ. που λαμβάνει μέρος στο αντίστοιχο Φεστιβάλ. Το πρόγραμμα του Ομίλου, επίσης, συμβάλλει στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών για την πολιτιστική μας κληρονοµιά και στην ευαισθητοποίηση σε θέµατα πολιτισµού και σεβασµού στην παράδοση.

Οι μαθητές, αξιοποιώντας με ευφάνταστο τρόπο φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά,  δημιουργούν τις δικές τους πρωτότυπες κατασκευές και συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν πάει χαμένο! Επίσης, μαθαίνουν να κατασκευάζουν χειροποίητα κοσμήματα και αντικείμενα για τις εκδηλώσεις του Σχολείου (π.χ. κεριά  και στεφάνια στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar και πασχαλινές λαμπάδες στο Openweekend)

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την τέχνη του ψηφιδωτού, γνωρίζουν όλα τα στάδια της δημιουργίας του, εξασκούν την προσοχή και την υπομονή τους και καλλιεργούν τη φαντασία και την καλαισθησία τους, δημιουργώντας τα δικά τους έργα.

Η Υαλογραφία (Vitraux) είναι μία τέχνη που εκφράζεται μέσα από τη σύνθεση χρωματιστών γυαλιών, που ενώνονται με μολύβδινες ράβδους. Στόχος αυτού του Ομίλου είναι η μύηση των μαθητών μας στα μυστικά αυτής της τέχνης και η δημιουργία των δικών τους έργων.

Θεματική ενότητα: Παιχνίδια στρατηγικής

Οι μαθητές όχι μόνο ψυχαγωγούνται αλλά και «ακονίζουν» το μυαλό τους, μέσα από την εκμάθηση των κανόνων και των «μυστικών» του δημοφιλούς παιχνιδιού και την εξάσκηση της εγρήγορσης και της προνοητικότητάς τους σε σχέση πάντα με τις κινήσεις του συμπαίχτη τους. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος σε μαθητικά διασχολικά πρωταθλήματα.

Οι μαθητές, μέσα από το παιχνίδι, εξασκούν δεξιότητες όπως η φαντασία, η δημιουργικότητα, η επιμονή,  η ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, καθώς και γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη και η κριτική σκέψη. Ειδικότερα στα παιχνίδια στρατηγικής, οι παίκτες σχεδιάζουν, αναπροσαρμόζουν και  εφαρμόζουν μία μακροπρόθεσμη στρατηγική, αλλά και επιμέρους τακτικές για την επίτευξη του στόχου.

Τα Πλεονεκτήματα μας

Πλήρες πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις ανάγκες μάθησης – ακαδημαϊκής προόδου, αλλά και την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κλίσεων, προκειμένου το παιδί να εξελιχθεί σε  μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αυστηρά επιλεγμένοι με απαιτητικά κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης, αρχών που οι ίδιοι ως άνθρωποι ενσαρκώνουν και ικανότητας παιδαγωγικών χειρισμών. Παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ακαδημαϊκό τους τομέα αλλά και σε παιδαγωγικά θέματα μέσα από τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια αλλά και με μετεκπαιδεύσεις. Οι δάσκαλοί μας νοιάζονται για τις ανάγκες (μαθησιακές, ψυχικές, κοινωνικές) κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Παραδοσιακές, αλλά και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας που είναι βιωματικές, ελκυστικές, ευχάριστες, παιδαγωγικά άρτιες και γι’ αυτό αποτελεσματικές.

Εξασφαλίζουμε ένα υψηλό και ομοιογενές επίπεδο σε κάθε τμήμα, γιατί όλοι οι μαθητές του τμήματος καθημερινά μελετούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τον δάσκαλό τους.

Μέσα σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης ο μαθητής βιώνει αίσθημα ασφάλειας και αισθάνεται την εξατομικευμένη προσοχή που απλόχερα του δίνεται. Έτσι, η ψυχολογία του επηρεάζεται θετικά, νιώθει όμορφα το διάστημα που περνά στο Σχολείο, κοινωνικοποιείται ομαλά και αποδίδει περισσότερο στον ακαδημαϊκό τομέα.

Ο μαθητής στο Σχολείο μας αισθάνεται μοναδικός, γιατί είναι αναγνωρίσιμος από όλους. Δεν υπάρχει κλίμα ανωνυμίας και φροντίζουμε να διατηρούμε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Εστιάζουμε σε κάθε παιδί ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις διαφορετικές εμπειρίες που κάθε παιδί φέρνει από το οικογενειακό του περιβάλλον, το διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και το διαφορετικό ρυθμό αντίληψης και αφομοίωσης της γνώσης. Καλύπτουμε άμεσα τα όποια γνωστικά κενά με ενισχυτικά μαθήματα.

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ακράδαντα στα οφέλη της αντικειμενικής αξιολόγησης των μαθητών. Το παιδί πρέπει να μαθαίνει στην πράξη από νωρίς, από τα χρόνια που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του, τις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας και ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται». Παράλληλα, οι γονείς, μέσω της αντικειμενικής αξιολόγησης, έχουν επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων του παιδιού τους και έτσι είναι σε θέση να το βοηθούν όπου και όπως πρέπει.

Οι μαθητές μας υποστηρίζονται με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο από τους καθηγητές ξένων γλωσσών για την απόκτηση διπλωμάτων και επικοινωνιακής ευχέρειας, χωρίς εξωσχολική φροντιστηριακή βοήθεια, σε δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά ή Γερμανικά).

Ο μαθητής στο Σχολείο μας αισθάνεται ότι λειτουργεί κάτω από ένα σαφές, καθορισμένο και ενιαίο πλαίσιο κανόνων, αρχών και αξιών, που βιώνεται από όλους τους μαθητές και η τήρηση του επιβλέπεται από όλους τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι νοιάζονται για τη συμπεριφορά των μαθητών και παρεμβαίνουν αμέσως, όταν χρειάζεται, με εξατομικευμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς. Σκοπός μας είναι η σωστή συμπεριφορά να απορρέει από τη συνείδηση του μαθητή και όχι από τη μηχανική υπακοή στον κανόνα ή -πολύ περισσότερο- , από τον φόβο της ποινής. Αποτέλεσμα είναι η συμπεριφορά των μαθητών μας να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα και να εκπέμπει ήθος, ποιότητα και πολιτισμό.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Σχολείου μας καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης. Τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί χώροι των εγκαταστάσεων εκπέμπουν ζεστασιά και κάνουν την παραμονή των μαθητών στο Σχολείο ευχάριστη και αποδοτική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και στον έλεγχο μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, στις εξωσχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.λπ.).

Έχοντας αξιολογήσει με αντικειμενικότητα την πορεία κάθε μαθητή και τυχόν ζητήματα που προκύπτουν, διατηρούμε μια στενή και διαρκή επικοινωνία με τους γονείς η οποία διέπεται από απόλυτη ειλικρίνεια. Το να λέμε στους γονείς ακριβώς αυτό που παρατηρούμε και πιστεύουμε, είναι για εμάς μια αναγκαία προϋπόθεση για το βέλτιστο όφελος και πρόοδο του παιδιού. Συγχρόνως, η επικοινωνία με τους γονείς διακρίνεται από αμεσότητα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα όποια θέματα, ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά, προκύπτουν, πριν αυτά διογκωθούν.

Αυτό επιτυγχάνεται αμφίδρομα με:

 • Την καθημερινή χρήση του Τετραδίου Επικοινωνίας
 • Την τηλεφωνική επικοινωνία
 • Τις προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις
 • Έκτακτες συναντήσεις, όταν αυτό χρειάζεται

Δράσεις Τμημάτων

Δράση για τα δικαιώματα των ζώων από τη ΣΤ΄ Δημοτικού

Δράση για τα δικαιώματα των ζώων από τη ΣΤ΄ Δημοτικού

Με αφορμή την 4η Απριλίου, που έχει οριστεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας, οι μαθητές και οι

Δράση για τα δικαιώματα των ζώων από τη ΣΤ΄ Δημοτικού

Δράση για τα δικαιώματα των ζώων από τη ΣΤ΄ Δημοτικού

Με αφορμή την 4η Απριλίου, που έχει οριστεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας, οι μαθητές και οι

Τελετή Αποφοίτησης των μαθητών και των μαθητριών της ΣΤ’ Δημοτικού

Τελετή Αποφοίτησης των μαθητών και των μαθητριών της ΣΤ’ Δημοτικού

Με συναισθήματα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε και τη φετινή χρονιά η Τελετή Αποφοίτησης των μαθητών και των

Περισσότερες Δράσεις

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού «Ποδηλατούν στην Πράξη»

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού «Ποδηλατούν στην Πράξη»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από την Ε’ Δημοτικού της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης την Τετάρτη 5 Ιουνίου και

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού στη Νέα Εθνική Πινακοθήκη

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού στη Νέα Εθνική Πινακοθήκη

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και την

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ινστιτούτο Goethe

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ινστιτούτο Goethe

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από το Τμήμα Γερμανικών της Ε’ Δημοτικού της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, την Πέμπτη

Περισσότερες Επισκέψεις
Return to top of page